השפעת מתיל פרבן על הצטברות P53

השפעת ריכוזים שונים של מתיל פרבן על הצטברות P53 בתאי אדם.

תקציר דוח מחקר

במחקר בדקנו את P53 שהוא גן מדכא סרטן, המקודד ליצור החלבון P53. כידוע לנו על פי מחקרים ומאמרים P53 הוא חלבון מדכא סרטן המשמש כפקטור תעתוק אשר ישלח את התאים הסרטניים לאפופטוזיס. כאשר החלבון P53 תקין, הוא לא יעבור התמרה סרטנית. וכתוצאה מכך, חלבון זה גורם לוויסות פעולתם של גנים אחרים הקשורים למחזור התא. בנוסף לכך, כידוע לנו שמתיל פרבן הוא חומר משמר החודר לגופנו מידי יום שמהווה כגורם זר ואיום לגופנו. לשם כך עשינו ניסוי ורצינו לבדוק כיצד ריכוזים שונים של מתיל פרבן
(lµ 10ו lµ 100) משפיעים על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.
בניסוי, לקחנו 3 צלחות פטרי וחשפנו 2 צלחות פטרי לעקה-מתיל פרבן בריכוזים שונים, והצלחת ה-3 נשארה כבקרה.
בנוסף לכך, רצינו לראות האם אכן מתיל פרבן משפיע על התאים בגוף וגורם לעלייתו של החלבון p53 עד להתמרה סרטנית.
עקב זאת, במהלך השתמשנו בשיטות שונות כגון "כימות חלבונים בשיטת ברדפורד", "הרצה בג'ל אלקטרופורזה (תספיג מערבי)". בעזרת שיטות אלה הגענו לתוצאות מחקרנו שהן הובילו אותנו למסקנות שאכן מתיל פרבן משפיע על היצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

שאלת החקר

כיצד כמויות שונות של מתיל פרבן משפיע על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם?

משתנים ובקרה

משתנה בלתי תלוי: כמויות שונות של מתיל פרבן (100µl, 10lµ).

משתנה תלוי: הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

בקרה: תאים פיברובלסטים מריאת אדם שלא נחשפו לעקה מתיל פרבן.

בקרה חיובית: תאים פיברובלסטים מריאת אדם שנחשפו לנטלין.

השערת המחקר

השערה: מתיל פרבן ישפיע במידה רבה על הצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

תוצאות

מסקנות

לפי הניסוי שערכנו והתוצאות שקיבלנו בגרף מספר 3 אכן ניתן לראות שההשערה שלנו הייתה נכונה ואכן מתיל פרבן משפיע במידה רבה על הצטברות P53בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.
תוצאותינו מראות שכאשר השתמשנו בכמות נמוכה של מתיל פרבן (10lµ( ניתן היה לראות שההצטברות P53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם הייתה נמוכה יותר ולכן ניתן לשער שכמות קטנה של מתיל פרבן היא בעלת נזק מתון יותר.
זאת בנוסף, כאשר השתמשנו בכמות גבוה יותר של מתיל פרבן (100lµ) ניתן היה לראות שההצטברות p53 בתאים פיברובלסטים מריאת אדם הייתה גבוה יותר ולכן ניתן לשער שכמות גדולה של מתיל פרבן גורמת לנזק חמור יותר.
בגרף מספר4 ניתן לראות את היחס של 53P/ GAPDH ולריכוז כלל החלבונים בתא שמטרתם לראות את מגמת השינוי של הצטברות 53P בתאים.
מסקנתנו היא:כמות גדולה יותר של מתיל פרבן יותר משפיעה על היצטברות 53P בתאים פיברובלסטים מריאת אדם.

תיאור מהלך העבודה

Big image