שימור המטען החשמלי

עוצמת הזרם במעגל טורי בהשוואה לעוצמת הזרם במעגל מגבילי

מדידת עוצמת הזרם במעגל במעגל חשמלי טורי

הרכיבו את המעגל החשמלי שבתרשים א'.

פתחו את המעגל החשמלי בנקודות המסומנות ב-1 וחברו שם אמפרמטר (תרשים ב'). קראו את הזרם. הוציאו את האמפרמטר וחברו מחדש את המעגל. חזרו על הפעילות שנקטתם קודם גם כאשר אמפרמטר יחובר בנקודות 2,3,4ו-5.

1. האם קריאת האמפרמטר תלויה במקומו במעגל?

2. האם הזרם העובר בכל חלקי המעגל שווה?

3.האם מספר המטענים החשמליים העוברים בכל חלקי המעגל שווה?

את התשובות יש להציג באמצעות lino