Positive Parenting Behavior

روش مثبت پدر - مادر بودن

افعال مثبت به جای منفی٬ تمجید و تشویق به جای نهی

- از نهی کردن کودک پرهیز کنید

- از رفتار مثبتی که انجام داده تمجید کنید و آن را یادآوری و تکرار کنید

- او را بابت تکرار رفتار مثبت اش٬ تشویق کنید

- گاهی در آغوش گرفتن٬ بوسیدن یا دست کشیدن بر سر کودک٬ بهترین تشویق برای او است