Verantwoord ouderschap

Met verhelderende voorbeelden uit de praktijk.

Inhoud

 • Wat is verantwoord ouderschap?
 • Wie is de moeder?
 • Wie is de vader?
 • Welke rechten en plichten hebben de ouders?
 • Waar zijn gegevens over ouderschap en gezag te vinden?

Wat is verantwoord ouderschap?

Verantwoord ouderschap is een term die aangeeft dat ouders hun kinderen voldoende te bieden hebben, zodat de kinderen de kans krijgen om veilig en gezond op te groeien. Verantwoord ouderschap kan wijzen op de financiële en materiële situatie, maar ook op de geestelijke ondersteuning en begeleiding die de ouders het opgroeiende kind kunnen bieden. Door sommigen wordt ook een religieus of spiritueel aspect meegerekend.
Big image

Wie is de moeder?

De vrouw die het kind ter wereld brengt is volgens de wet de moeder. Dit geldt ook als er bijvoorbeeld een eicel bij een vrouw is ingebracht, of als een draagmoeder voor een wensmoeder een kind ter wereld brengt. Ook in deze gevallen is de vrouw die het kind ter wereld brengt de juridische moeder. Daarnaast kan een vrouw nog op één andere manier moeder worden, dat is door adoptie.

Wie is de vader?

1. Vader door huwelijk Als een vrouw terwijl ze met een man is getrouwd een kind ter wereld brengt, wordt haar man automatisch de juridische vader. Na de geboorte zijn een getrouwde vrouw en man automatisch de moeder en de vader van het kind.


2. Vader door erkenning Een kind dat géén juridische vader heeft, kan door een niet-gehuwde man (vanaf zestien jaar) worden erkend. Erkennen wil zeggen dat de man door een verklaring bij de burgerlijke stand op het gemeentehuis, de juridische vader van het kind wordt. Voor de erkenning heeft een man toestemming nodig van de moeder (als het kind dat wordt erkend nog geen zestien jaar oud is en van het kind zelf als het bij de erkenning 12 jaar of ouder is). Erkenning is alleen mogelijk als een kind nog geen juridische vader heeft.


Ook een man kan door adoptie de juridische vader van een kind worden.

Big image

Welke rechten en plichten hebben de ouders?

 • Juridische ouders hebben in veel gevallen het gezag over hun kind.
 • Heeft een juridische ouder geen gezag, dan heeft hij in de meeste gevallen wel recht op omgang met zijn kind. Omgang betekent dat ouder en kind elkaar regelmatig mogen zien.
 • Juridische ouders zijn onderhoudsplichtig. Dit wil zeggen dat zij verplicht zijn om de kosten te dragen van de verzorging en opvoeding van hun kind. Volgt het kind een opleiding, dan loopt de onderhoudsplicht door tot de 21e verjaardag.
 • Een kind draagt de achternaam van één van zijn juridische ouders en zij kiezen zijn voornaam uit.
 • Een kind is wettelijk erfgenaam van zijn juridische ouders.
 • Een kind met een Nederlandse vader of moeder, krijgt bij zijn geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit.
Big image

Waar zijn gegevens over ouderschap te vinden?

Geboorteregister

In het geboorteregister, dat door de gemeente wordt bijgehouden, ligt vast wie de vader en de moeder van een kind zijn. Zo nodig kan een uittreksel uit dit geboorteregister worden opgevraagd.


Gezagsregister

Iedere rechtbank beschikt over een openbaar gezagsregister. In dit gezagsregister worden rechterlijke uitspraken over het gezag vastgelegd. Dat gebeurt bij de rechtbank van de geboorteplaats van het kind. Is een kind geboren in Rotterdam en zijn broertje in Den Bosch en doet de rechtbank Utrecht later een uitspraak over het gezag, dan wordt deze uitspraak aangetekend in de gezagsregisters van Rotterdam en Den Bosch. Omdat het gezagsregister alleen rechterlijke uitspraken over het gezag vastlegt, vormen de gezagsregisters geen volledige gezagsregistratie. Het gezag van de grootste groep ouders – de ouders die door geboorte automatisch het gezag krijgen – staat niet in het gezagsregister omdat er geen rechterlijke uitspraak aan te pas komt. In de gezagsregisters staat bijvoorbeeld wel informatie over: gezamenlijk gezag van ‘samenwoners’, de toewijzing van éénhoofdig gezag aan een ouder na een echtscheiding, de aanwijzing van een voogd, de toewijzing van gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder en over kinderbeschermingsmaatregelen die worden opgelegd

Big image

Contact

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen.