Les Deixalles Espacials

*

que són les deixalles espacials i perque són un problema???


Les deixalles espacials es defineixen com tots aquells objectes no funcionals fets per l’home, incloent fragments i elements dels mateixos, en la òrbita o en la reentrada a la Terra . Es compon de coses variades com per exemple; satelits vells, restes de coets o explossions, o restes de coets naus i satelits com pols ,cargols, particules de pintura i peces o components incervibles .

Els riscos provocats per una reentrada incontrolada de deixalles de grans dimensions com vehicles espacials, cossos de coets o els seus fragments, poden provocar un risc per a la població si arriben a terra. Encara que la probabilitat que una reentrada pugui afectar directament a l’ésser humà és baixa, ja que hi ha moltes zones del planeta poc o gens habitades, no treu que pugui produir-se en algun moment i els efectes d’aquest sobre el medi ambient terrestre . També afecte a una ecologia universal.
La NASA va calcular que hi ha aprop de 500.000 objectes en l'orbita terrestre que són considerades com a deixalles espacials i són potencialment perilloses per a els satelits, coets o naus espacials. Ja que encare que la majoria es consideres de tamany petit una minima colisió a mb un satlit, coets o una nau pot causar danys considerables i pot afectar al funcionament d' aquest.
· tota aquesta brossa arriba a l'espai perque la enviem nosaltres i gracies a les colisions cada cop ni ha més. Si aquest bolum de brossa segueix augmentant no podrem enviar més satelits, coets o naus ja que inpactarien i colisionarien amb la brossa espacial creant-ne més.

Per aixó es important que netejem, reciclem o destruin la brossa espacial i evitem que s'hen crei més.

El Cable electrodinàmic

El cable electrodinàmic es un dels mètodes que s'estan considerant i intentant a dur a terma entre molts altres, per netejar les deixalles espacials.

Aquest cable consisteix en un cable d'acer de diversos quilòmetres de longitud que es desplega quan un satelit una nau o un coet ja no es util, li fa perdre energia i pertant també la seva velocitat, llavorens arrosegaria les deixalles provocant que entrin en l'antmosfera i es desintegrin o que desorbitin i s'allunyin de la terra . Per aconseguir-ho utilitzarien el magnetisme que hi ha cap a la terra. Esta pensat per recuperar les escombraries que es troba en les òrbites més llunyanes de la terra.
El sistema és útil per a objectes grans, però l'operació és cara i complexa, i el cable seria vulnerable al xoc amb altres objectes

promotors d'aquest mètode

Als Estats Units s'esta intentant investigar i eperimentar per veure si aquesta ideea es podria dur a terme. També em de tenir present que al Japo, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA) es una de les promotores de aquest mètode ja que tambe l'intenten fer possible. La JAXA ja ha enviat a l'espai un primer model d'aquest cable electrodinàmic i cada dia investiguen, proben i experimenten perque aquest mètode funcioni.
Com qualsevol projecte aquest també te avantatges i inconvenients:

·avantatges

Aquest mètode ens parmet netejar les deixalles espacials de gran tamany tant com si estan a les orbites més properes a la terra com si estan a les més properes. La tecnologia per que funcioni ja esta molt avançada i només fa falta perfeccionarla. Començar a fer aquest metode es bo ja que en el cas de que no funciones pot orientar els especialistes en la recerca d'un mètode realista i eficaç per netejar les òrbites.

·inconvenients

Els costos del mètode són molt car. A part el cable seria vulnerable al xoc amb altres objectes i es podria espatllar. No tots els paísos estan a favor d'aquest mètode ja que creuen que al desarrollar aquest tipus de tecnología la poden transformar en una arma i utilitza-la contre els seus enemics.En general netejar les deixalles espacials no dona ningun beneficí (economic) i aqixo relanteix que es dugi a terma. Al no averi una legislació al'espai i no pertanyer a ningu fa que i agin encare menys missions de llençar aquest mètode a l'espai.

cost aproximat del projecte

El cost de la tecnologia, l'experimentació... seria d'uns 5.600 millons d'euros. Em arribat a aquesta conclussió ja que el cost d'aquest projecte es compara amb el cost d'enviar un satelit a l'espai