Bloc Ciència a la cuina

Fet per Gabriel Roca

Matèria

La matèria és un terme genèric per referir-nos a la substància de la qual estan fets tots els objectes físics.

En general, la matèria inclou els àtoms i altres partícules que tenen masaa. Una manera habitual de definir la matèria és considerar-la com tot el que té massa i ocupa volum.

Els àtoms mes abundants són: Carboni, Hidrogen, Oxigen i Nitrogen (CHON)

Substància Pura

La substànci pura és aquella que està constituïda per un sol component, té propietats característiques fixes i una composició quìmica també invariable. No es pot separar en altres components mitjançant mètodes físics.

Mescla

En química, una mescla és una substància format per dos o més components no combinats químicament de tal forma que no ocorre una reacció química i cadascun dels seus components manté la seva identitat i propietats químiques.

Emulsió

Una emulsió és una mescla estable i homogènia de dos líquids que tendeixen a separar-se i que sovint no poden mesclar-se, o sigui són immiscibles entre ells, com l'oli d'oliva i l'aigua. Una substància, la fase dispersa, és dispersada en l'altra, la fase contínua.

Un exemple de emulsió seria la que vam ser a classe, un experiment el qual vam posar en un tub de vidre aigua i oli. El que va passar es que l'oli es va situar per sobre de l'aigua, ja que l'oli es mes dens que l'aigua.

Experimento: Unión de líquidos: agua y aceite - Colegio La Presentación de Guadix

Canvis D'estat

-Fusió:

La fusió és un procés físic que consisteix en el canvi d'estat de la matèria de l'estat sòlid a l'estat líquid. És el procés invers a la solidificació.

-Ebullició:

L'ebullició és el pas de líquid a vapor quan la seva pressió de vapor iguala a l'atmosfèrica. Una de les característiques de l'ebullició és la formació de bombolles, perquè es produeix un fenomen d'evaporació a l'interior del líquid.

-Condensació:

La condensació és el canvi físic que fa una substància en passar de gas o vapor a líquid a una temperatura inferior a la d'ebullició.