Leereenheden

Organisaties

Vragen

1. Wat is een organisatie?

Een groep mensen die samen naar 1 doel streven.


2. Waarvoor dient een organisatie?

- Dat je met z'n allen een doel kunt bereiken.

- Procedures

-Productie factoren


3. Welke doelen kan een organisatie hebben?


- Economische doelen

- Sociaal/ politieke doelen

- Om anderen te helpen

- Doelgericht

- Goede afspraken maken


Organisatie structuren

Soorten organisatie structuren

Lijnorganisatie

Voordelen

- Duidelijke structuur

- Duidelijke Hiërarchie / Leiderschap

- Duidelijke taken en verantwoordelijkheden

- Kunnen snelle beslissingen worden genomen.

- Werkt goed in kleinere organisaties


Nadelen

- Verticale communicatie

- Lange communicatielijnen

- Lijnmanagers raken snel overbelast

- Beperkt blikveld lijnmedewerker

- Weinig flexibel

Lijn-staforganisatie

Voordelen


- Duidelijke structuur

- Duidelijke Hiërarchie / Leiderschap

- Duidelijke taken en verantwoordelijkheden

- Door de “staf” betere samenwerking met andere afdelingen

- Deskundigheid kan worden ingeschakeld

- Staf ontlast de directeur

- Werkt goed in kleinere organisaties


Nadelen

- Lange communicatielijnen

- Verticale communicatie

- Weinig flexibel

- Lijnmanagers snel overbelast

- Afstand tussen lijn en staf kan groot zijn

- Staf draagt geen verantwoordelijkheid voor het verkregen resultaat

- Staf kan dwingend zijn


Functie-indeling

Taak

- Reeks verrichten en of handelingen.

- Nodig zijn voor of gericht zijn op het uitvoeren van een functie of een gedeelte daarvan.

Verantwoordelijkheid

- Verplichtingen van de werknemer om binnen zijn bevoegdheid maatregelen te nemen dat hij zijn taak met het beoogde resultaat uitvoert.


Bevoegdheid

- Het recht tot het nemen van (Rechts) handelingen en beslissingen binnen de gestelde normen van de werkgever.


Functie

- Het totaal van taken en verantwoordelijkheden die aan een werknemer is opgedragen.


Bedrijfsfunctie

- Functie in een bepaalde onderneming

- Door werkgever vastgesteld

- Bevat de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden


Referentiefunctie

- Voorbeeldfunctie

- Gebaseerd op de in bedrijfstak voorkomende functies.

- Hebben een relatie met andere functies die in het handboek zijn opgenomen.


Functie-indeling

- Vergelijken van de inhoud van een bedrijfsfunctie met de inhoud van een referentiefunctie.

- Dit leidt tot een juiste indeling van de bedrijfsfunctie in een functiegroep


Functiecategorie

Verzameling van referentiefuncties die door de soort werkzaamheden verwant zijn


Functiegroep

- Groep waarin bedrijfsfunctie naar zwarte wordt ingedeeld.

- Dit na vergelijking met één of meer referentiefuncties.


Big image