Refleksioon

...omaenda mõtete ja elamuste analüüs, enesevaatlus

Milleks õpetajale see?

Seda nõuab kutsestandard:

Õpetaja...
 • reflekteerib oma õpetamist ning ainealast pädevust, kogub tagasisidet õppijate õpitegevuste ning -tulemuste kohta; kavandab muudatusi õpetamis- ja kasvatusprotsessis, määratleb oma koolitusvajaduse ja koostab enesearenduskava, arvestades ka kooli arenguvajadusi ja riiklikke haridusprioriteete;


 • analüüsib õpiprotsessi, määratleb probleemid, sõnastab haridusuuringu (sh tegevusuuring) eesmärgi(d) ning kavandab ja viib juhendamisel läbi uurimistööd, kasutades sobivaid meetodeid ning arvestades valdkonna uurimistöö eetikat;

MILLEST LÄHTUVALT REFLEKTEERIDA?

Big image

Minust kui õpetajast lähtuv

 • Minu enesetunne pärast tundi: tähelepanekud, tunded, mõtted?


 • Millega jäin tunnis rahule, mis läks hästi? Mida selleks tegin? (Teen seda veel!)


 • Millega ei jäänud rahule? Mis olid põhjused, et ei läinud hästi? Mida ja kuidas teen edaspidi teisiti?


 • Mis tingib minu praegused suhted õpilastega (kuidas olen andnud põhjust sellisteks suheteks; mis veel mõjutab?)?


 • Mille põhjal tegin otsuse enda eesmärkide täitumise/mitte täitumise kohta selles tunnis?


 • Mida õpetajana vajan? Kuidas selle saavutan?

Minu õpilasest lähtuv

 • Kõik õpilased täitsid tunniks püstitatud eesmärgi(d)


 • Õpilased said ise püstitada eesmärke


 • Õpilased väljendasid huvitatust ja tegevustesse haaratust


 • Mittemotiveeritud õpilased (põhjused, kuidas toetada)?


 • Andekad õpilased (kuidas rakendada, kuidas tagada õppimise huvitatus?)


 • Erivajadusega õpilased (milles erivajadus seisneb,kuidas neil läheb, kuidas toetada?)


 • Erineva tasemega õpilased (milles erinevus seisneb,kuidas neil läheb, kuidas toetada?)

Minu tunnitegevusest lähtuv

 • Valitud õppemeetodid ja tunnitegevused toetasid eesmärkide täitmist


 • Ajaline planeering oli realistlik ja sobiv


 • Valitud õppemeetodid ja tunnitegevused võimaldasid kõigil õppijail tunda, et nad saavutasid edu?


 • Valitud õppemeetodid ja tunnitegevused võimaldasid õpilastel kogeda positiivseid emotsioone?


 • Valitud õppemeetodid ja tunnitegevused aitasid õpilastel mõista õpitava vajadust ja tähenduslikkust


 • Valitud õppemeetodid ja tunnitegevused võimaldasid õpilastel õppeprotsessis kaasa rääkida ja rakendada loovust


 • Kuidas andsin tagasisidet õpilaste iseseisvale tööle?


 • Valitud tagasiside viis õppeprotsessi lõpul andis mulle piisavalt teavet eesmärkide täitumise kohta.

Minu õpilaste grupi (klassi) grupiprotsessidest lähtuvalt

 • Millisesse arengufaasi grupp jõudis/on jõudnud? Milliseid erinevate arengufaaside ilminguid märkasin?


 • Milliseid eesmärke seadsin seoses grupi arenguga?


 • Kuidas mul õnnestus neid eesmärke realiseerida? Milliseid harjutusi, võtteid jm kasutasin grupiarengu toetamiseks?

Minu õpilaste sotiaalse arengu toetamisest lähuvalt

 • Kuidas tagasin, et kõik õppijad said avaldada arvamust ja mõtteid?


 • Millised tunnitegevused võimaldasid õppijatel osaleda dialoogides, aruteludes?


 • Kuidas tagasin, et õppijad said anda vastastikust tagasisidet?


 • Kuidas tagasin, et õppeprotsessi lõpul said õppijad minult tagasisidet oma sotsiaalsete oskuste arengu kohta?

Koostanud

Lotte-Triin Telgmaa