זיו רעננה

ו2 האלופים

המעשה הטוב של מאיה

ענחגכעםלגכףםלגכפםגכפםעי

ךיעךלעגחגפעםחףגכע.ףגךכחני

כעלגכףךחגכךףחענגיכ

גכלףגכחףגכחלעפג

Big image