Naturgas

Av: Jelena och Rung-Arun

Vad är naturgas?

Naturgasen bildades för miljontals år sedan från växt- och djurriket. Naturgas är i likhet med kol och olja ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Hur mycket koldioxid som bildas beror på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet. Naturgas är osynlig och luktfri. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.
Naturgas bildades genom att organiskt material, växtdelar, bröts ned och lagrades in i berggrunden. Gasen vandrar i berggrunden och hamnar tillslut i så kallade gasfällor, varifrån den kan pumpas upp till jordytan. Naturgas och olja bildas ungefär på samma sätt och återfinns ofta tillsammans. Naturgasen kan finnas mellan några hundra meter under jordytan upp till tusentals meter under jordytan.

Tillgång i Sverige

Som energikälla är naturgasen ung i Sverige. Södra och västra Sverige har haft tillgång till naturgas sedan 1985. Den naturgas som redan finns i Sverige, i Skåne kommer via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Alla ledningar på land är förlagda under makt. Det svenska naturgasnätet kan användas för ökad distribution av biogas. Sverige planerar att förlänga nätet upp genom Småland och Östergötland.

Miljöpåverkan

Naturgasen ger lägst utsläpp av koldioxid per energienhet relativt andra fossila bränslen, men finns risker för annan klimatpåverkan. Naturgas består mest av metan som har en klimatpåverkan som är mycket högre än koldioxid. Det är svårt att undvika läckage av gasen och även små läckage kan helt förstöra klimatfördelen med naturgas i jämförelse med t.ex. bensin.


Naturgasens fördel är att den ger en ren förbränning med låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen som svaveldioxid, partiklar, polyaromatiska kolväten och skadliga flyktiga organiska ämnen. Utsläppen av kväveoxider är låga jämfört med förbränning av andra fossila bränslen.

En stor fördel med naturgasen är att den nästan alltid fraktas från källa till användare genom ledningar.