IMPERIUM RZYMSKIE

Zachęcam do zapoznania się z opracowaną przez mnie historią Imperium Rzymskiego w pigułce i rozwiązania krótkiego testu sprawdzającego nabytą wiedzę. Powodzenia!

1. POCZĄTKI RZYMU

1. Cywilizacja rzymska rozwinęła się na Półwyspie Apenińskim nazywanym Italią. Panowały tam znacznie bardziej korzystne warunki naturalne niż w Grecji. Italię zamieszkiwali Etruskowie, plemiona Italików oraz koloniści z greckich polis.

2. Według legendy Rzym została założony w 753 r. p.n.e. przez braci Remusa i Romulusa. Miasto powstało nad rzeką Tyber, w krainie zwanej Lacjum.

3. Początkowo społeczeństwo rzymskie było podzielone na dwie grupy - zamożnych patrycjuszy i ubogich plebejuszy. Do 509 r. p.n.e. Rzymem rządził król, potem władzę przejął lud.

4. W V i IV w. p.n.e. Rzymianie podporządkowali sobie Etrusków, pozostałe plemiona italskie oraz greckie kolonie.

Big image
Wilczyca kapitolińska to rzeźba z brązu przedstawiająca wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa. Według legendy to ona znalazła chłopców na brzegu rzeki oraz opiekowała się nimi, dopóki nie zostali przygarnięci przez jednego z pasterzy. Do końca XX w n.e. sądzono, że posąg powstał w V w. p.n.e. Niektórzy uczeni uznają go za dzieło średniowieczne.

2. REPUBLIKA RZYMSKA

1. Ustrój ustanowiony w Rzymie po obaleniu króla nazwano republiką. O najważniejszych dla państwa sprawach decydowało zgromadzenie obywateli.

2. Główną rolę w republice odgrywał senat, złożony z najbardziej zasłużonych urzędników. Decydowali oni o wojnie i pokoju oraz przygotowywali propozycje nowych praw.

3. Największą władzę sprawowali dwaj konsulowie. W nadzwyczajnych sytuacjach powoływano jednak dyktatora, który pełnił wówczas najważniejszą funkcję w państwie.

4. Początkowo urzędy mogli obejmować tylko patrycjusze. Pierwszym ustępstwem na rzecz plebejuszy było powołanie trybuna ludowego. Dzięki prawu weta mógł blokować postanowienia niekorzystne dla plebsu.

3. PODBOJE RZYMU

1. Obowiązkiem każdego obywatela rzymskiego była służba wojskowa. Podstawę armii stanowili żołnierze ciężkozbrojnej piechoty, tworzący oddziały zwane legionami.

2. W III w. p.n.e. Rzymianie rozpoczęli pierwszą wojnę poza granicami Italii. W wyniku toczonych z Kartaginą walk, nazwanych I wojną punicką, podbili Sycylię, Korsykę i Sardynię.

3. Podczas II wojny punickiej wojska kartagińskie pod dowództwem Hannibala spustoszyły Italię. Rzymianie ponieśli klęskę w bitwie pod Kannami w 216 r. p.n.e., lecz wojna zakończyła się ich zwycięstwem.

4. W połowie II w. p.n.e. wojska rzymskie ostatecznie zniszczyły Kartaginę. W tym samym czasie podbiły Macedonię, Egipt oraz Grecję, a także Azję Mniejszą i Syrię.

Big image
Popiersie Hannibala wykonane w I w. p.n.e. znajduje się w Narodowym Muzeum Archeologicznym w Neapolu, we Włoszech.
Big image
Wojny z Kartaginą:

 • I wojna punicka
  264 - 241 r. p.n.e.
 • II wojna punicka
  218 - 201 r. p.n.e.
 • III wojna punicka
  149 - 146 r. p.n.e.

Big image
Uzbrojenie legionisty składało się z:

 • metalowego hełmu,
 • segmentowej zbroi,
 • prostokątnej tarczy,
 • miecza,
 • oszczepu i włóczni.

4. UPADEK REPUBLIKI RZYMSKIEJ

1. W wyniku ciągłych wojen chłopi rzymscy ubożeli, natomiast patrycjusze zyskali ogromne majątki ziemskie.

2. Część niewolników przywiezionych z podbitych terenów szkolono do walki na arenach. Pod wodzą jednego z gladiatorów, Spartakusa, wybuchło groźne powstanie niewolników, które zostało brutalnie stłumione przez legiony.

3. Wzrastająca rola wodzów rzymskich przyczyniła się do upadku republiki. W Rzymie wybuchały wojny domowe, w których ostatecznie zwyciężył Juliusz Cezar.

4. Po zabójstwie Cezara przez spiskowców doszło do kolejnej wojny domowej. Zwycięstwo odniósł w niej przybrany syn Juliusza Cezara - Oktawian August - który został jedynym władcą Imperium Rzymskiego.

Big image
Gajusz Juliusz Cezar był wybitnym rzymskim wodzem, politykiem i pisarzem. Sprawował także urząd konsula. Dokonał podboju Galii, a następnie po wieloletniej wojnie domowej w 44 r. p.n.e. został dożywotnim dyktatorem. Wprowadził zmiany w sposobie liczenia dni i miesięcy, wzorowane na kalendarzu egipskim. Dzięki Cezarowi w Europie zaczęto używać kalendarza, nazwanego od imienia władcy - juliańskim. W wyniku spisku senatorów Cezar został zamordowany w gmachu senatu w 44 r. p.n.e. Pozostawił po sobie dzieła literackie - "Pamiętniki o wojnie galijskiej" oraz "O wojnie domowej".
Big image
Łuk triumfalny to rodzaj bramy wznoszonej dla upamiętnienia wybitnej osoby lub ważnego wydarzenia. Budowla zaprezentowana na fotografii znajduje się we francuskim mieście Orange i powstała w I w. n.e. z okazji zwycięstw Rzymian odniesionych nad Galami. Trzyczęściową bramę ozdobiono płaskorzeźbami przedstawiającymi oddziały wojskowe, zdobyte trofea oraz jeńców. Zwyczaj stawiania łuków triumfalnych starożytni Rzymianie przejęli od Etrusków.
Big image
Imperium Rzymskie w III-I w. p.n.e.

5. CESARSTWO RZYMSKIE

1. Oktawian August zakończył wojny domowe i ogłosił pokój w całym imperium - pax romana. Skupił w swoich rękach pełnię władzy jako princeps. Nie zlikwidował jednak senatu i zachował urzędy republikańskie. W ten sposób powstało cesarstwo rzymskie.

2. Oktawian August przeprowadził reformę prowincji oraz wojska. Granic imperium strzegła zawodowa armia, w której mogli służyć tylko obywatele rzymscy. Wspierały ją oddziały pomocnicze złożone z mieszkańców prowincji.

3. Plemiona, które mieszkały poza granicami imperium, Rzymianie nazywali barbarzyńcami. Prowadzili z nimi liczne wojny, lecz z czasem zaczęli także handlować. Szczególnym powodzeniem wśród kupców cieszył się wydobywany nad Bałtykiem bursztyn.

Big image
Limes to rzymskie fortyfikacje graniczne składające się z warowni oraz wałów umacnianych fosami, wieżami strażniczymi i palisadami. Budowla przedstawiona na powyższym zdjęciu to brama jednej z rzymskich warowni leżących w pasie umocnień nad Renem. Została ona zrekonstruowana w XX w.
Big image
Wał Hadriana powstał na początku II w. n.e. w Brytanii. Chronił posiadłości rzymskie przed atakami wojowniczych plemion szkockich.
Big image
Rzymska sieć dróg przyczyniła się do rozwoju handlu oraz poczty cesarskiej, która zapewniała łączność między podbitymi ziemiami i państwem rzymskim. Ponadto sprzyjała szybkiemu przemieszczaniu się armii. Technikę budowy dróg Rzymianie przejęli od Etrusków, jednak przez stulecia znacznie ją udoskonalili. Zastosowali tunele i kamienne mosty umożliwiające poprowadzenie dróg nawet przez pasma górskie i nad rzekami.

6. ŻYCIE W WIECZNYM MIEŚCIE

1. W czasach cesarstwa Rzym liczył ponad milion mieszkańców. W centrum miasta znajdowało się Forum Romanum, na którym odbywały się uroczystości religijne i państwowe.

2. Zamożni Rzymianie mieszkali w dużych, przestronnych willach, a latem wyjeżdżali do posiadłości wiejskich. Uboga ludność zajmowała ciasne, wielopiętrowe kamienice, które często ulegały katastrofom budowlanym.

3. Termy stanowiły centrum życia towarzyskiego w Rzymie. Rozrywki dostarczały także wyścigi rydwanów oraz walki gladiatorów i dzikich zwierząt.

4. Najważniejszym bogiem Rzymian był Jowisz. Dużą czcią otaczano także Junonę i Minerwę, boga wojny Marsa oraz Westę, opiekunkę domowego ogniska.

7. OSIĄGNIĘCIA RZYMIAN

1. W dziedzinie kultury Rzymianie uważali Hellenów za niedościgły wzór. Uczyli się ich języka, sprowadzali z Grecji dzieła sztuki lub wykonywali ich kopie. Na utworach greckich pisarzy wzorowali się m.in. Wergiliusz, Horacy i Owidiusz.

2. Dziedziną, w której Rzymianie przewyższyli osiągnięcia Greków, było prawo. Rzymskie przepisy są do dziś podstawą wielu systemów prawnych. Z doskonale zorganizowaną administracją państwową Imperium Rzymskiego nie mogły się równać instytucje powołane przez Hellenów.

3. Rzymscy inżynierowie budowali mosty pod szerokimi rzekami oraz wielokilometrowe akwedukty. Rzymskie drogi zachowały się do naszych czasów w Europie Zachodniej.

4. Rzymianie jako pierwsi zaczęli używać betonu, dzięki któremu konstruowali m.in. wspaniałe kopuły świątyń.

Big image
Akwedukt w Pont du Gard w południowej Francji został wybudowany w latach 26 - 16 p.n.e. Jest to jeden z najlepiej zachowanych starożytnych wodociągów. Najbardziej efektowną część stanowi wysoki na 49 m arkadowy wiadukt nad rzeką Gard.
Big image
Amfiteatr Flawiuszów, znany także jako Koloseum, został wzniesiony w latach 70 - 82 n.e. przez cesarzy Wespazjana i Tytusa. Mimo wielu zniszczeń przetrwał on do naszych czasów i jest obecnie największym zachowanym zabytkiem architektury starożytnego Rzymu.

8. PIERWSI CHRZEŚCIJANIE

1. Na początku I w. n.e. w Palestynie nauki głosił Jezus Chrystus. Za swoją działalność został skazany na śmierć przez ukrzyżowanie.

2. Uczniowie Jezusa, nazywani apostołami, głosili jego naukę w całym Imperium Rzymskim. W ten sposób pozyskiwali wielu wyznawców dla nowej religii - chrześcijaństwa.

3. W III w. n.e. rozpoczęły się liczne prześladowania chrześcijan, którzy odmawiali składnia ofiar i oddawania czci pogańskim bogom rzymskim.

4. Na początku IV w. n.e. Konstantyn Wielki zrównał prawa chrześcijan z prawami wyznawców innych religii. W 392 r. n.e. Teodozjusz Wielki ogłosił chrześcijaństwo religią panującą.

9. KONIEC ŚWIATA STAROŻYTNEGO

1. W III w. n.e. rozpoczął się kryzys Imperium Rzymskiego, spowodowany najazdami plemion barbarzyńskich oraz wojnami domowymi o tron cesarski.

2. Walki wewnętrzne osłabiły imperium i ostatecznie doprowadziły w 395 r. do jego podziału. Powstały wówczas cesarstwo wschodnie - ze stolicą w Konstantynopolu - oraz zachodnie, którego centrum był Rzym.

3. Osłabienie Rzymu wykorzystały plemiona barbarzyńskie, które, uciekając przed nadciągającymi z Azji Hunami, osiedliły się na terenie cesarstwa.

4. Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego nastąpił w 476 r. n.e., gdy wódź barbarzyński Odoaker pozbawił władzy ostatniego cesarza. Datę tę uważa się za koniec starożytności. Cesarstwo wschodniorzymskie przetrwało do XV w.

Loading form...

Dziękuję za wypełnienie testu!