Wat is hot en wat is not?!

Het beroepsveld

Waarom?

De bedrijfssector ict is een bijzonder belangrijke sector voor onze economie. Het wordt ook wel de graadmeter van de economie genoemd. De ict sector heeft een voorspellend karakter voor onze economie. Onze maatschappij drijft steeds meer op ict gerelateerde producten. Kortom ict is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en staat aan de basis van welvaart en welzijn. Daarom hebben wij de ICT-sector kort onderzocht aan de hand van de volgende onderwerpen:


 • Trends
 • Kansen
 • Perspectieven
 • Vraag en aanbod
 • Maatschappelijk- en economisch belang
 • Risico's en bedreigingen
 • Personele ontwikkelingen.

Trends

 • Outsourcing
 • Cyber
 • Big Data
 • Virtualisatie
 • GreenEnergy
 • Mobiele toepassingen

Kansen

Meer ruimte voor ondernemers om slimmer te werken.

Uit het Regeerakkoord blijkt dat het de ambitie is om burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 hun zaken met de overheid digitaal af te kunnen laten handelen. Meer dan in het verleden zal de samenhang tussen de verschillende voorzieningen worden versterkt. Op deze wijze kan de ondernemer niet alleen digitaal, maar ook op een makkelijke en begrijpelijke manier zaken doen met de overheid. Bij de realisatie is tevens aandacht voor de veiligheid van digitale voorzieningen bedoeld voor elektronisch zakendoen tussen overheid en bedrijven. Incidenten tonen het belang aan van permanente aandacht voor de betrouwbaarheid van ICT-toepassingen. In dit kader komt er bijvoorbeeld een verplichting voor certificatiedienstverleners om inbreuken op de zogeheten gekwalificeerde certificaten te melden bij de verantwoordelijke toezichthouders. Deze certificaten worden gebruikt om berichtenverkeer via internet te beveiligen

Perspectief (rol van ict in de toekomst op de korte en lange termijn)

Essentieel voor de toepassing van ICT: een snelle en open infrastructuur (mobiel en vast), die veilig en dus met vertrouwen kan worden gebruikt. De trends en ontwikkelingen op dit terrein volgen zich snel op. Ook de overheid moet zich steeds aanpassen aan de veranderende omstandigheden in markt en samenleving. Hierbij kunnen de trends in de telecommarkt niet los worden gezien van de ontwikkeling van het internet: telecom, internet en media convergeren steeds meer naar één markt voor elektronische communicatiediensten

Q&A van de ICT markt

Cloudservices

De markt groeit dankzij een toename aan bestedingen aan innovatieve cloudoplossingen. hierdoor is er meer capaciteit aan cloudservices benodigd.


Mobiele toepassingen

De markt heeft steeds meer behoefte aan mobiele toepassingen. Voor zowel thuis als op de zakelijke markt is mobiliteit een keyword.

Maatschappelijk en economisch belang van ICT

Digitale poort naar de rest van Europa.

Nederland heeft door zijn geografische ligging, open samenleving en handelsgeest de afgelopen eeuwen op verschillende terreinen een positie opgebouwd als internationale toegangspoort.

Risico's en bedreigingen

Cyber vs ePrivacy.

Cyber wordt steeds meer een hot item daardoor kan onze ePrivacy in het geding komen. Men dient op steeds meer sites hun NAW gegevens achter te laten. In combinatie met de steeds groter wordende dreiging van de cyber, kan identiteitsfraude plaatsvinden.


Ziekteverzuim.

Hoge werkdruk kan leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker

Personele ontwikkelingen

Ziekteverzuim.

Hoge werkdruk kan leiden tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in de branche steeds belangrijker


Opleiden.

Het opleiden van personeel wordt steeds belangrijker om te voldoen aan de vraag naar meer kennis en specialisatie. Ontwikkelingen op het gebied van ICT en internet gaan snel en vragen ook om een goede actuele kennis hierover bij medewerker.

Wat vind de politiek?

VVD

Het is belangrijk voor onze economie dat onze bedrijven concurrerend zijn, met elkaar en ook steeds meer met buitenlandse bedrijven.


Een bedrijf dat nooit verandert zal die concurrentiestrijd snel verliezen. Bedrijven moeten daarom innoveren om mee te kunnen blijven doen. Een kleine stimulans van de overheid daarbij is handig, want dat leidt tot meer innovatie en onderzoek. Dat is goed voor de economische groei en zorgt voor nieuwe banen. - Om die reden investeren we in innovatie. Nederland heeft sinds het begin van de crisis zelfs extra geïnvesteerd in innovatie en onderzoek. Een prestatie, gezien de enorme bezuinigingen. De Nederlandse publieke middelen voor R&D zijn dan ook ruim boven het EU-gemiddelde. Via het topsectorenbeleid brengt het kabinet bedrijven, overheden en publieke kennisinstellingen bij elkaar, zodat zij kunnen samenwerken aan onderzoek op onderwerpen waar Nederland sterk in is.De VVD hecht erg aan deelname van MKB-bedrijven aan het topsectorenbeleid. De VVD heeft er voor gezorgd dat het voor hen aantrekkelijker is om mee te doen.


Uitgangspunten

Om ruimte te maken voor economische groei zet de VVD in op lage lasten voor bedrijven, minder regels, een kleine overheid, goede bereikbaarheid en gezonde overheidsfinanciën. Ook werkt de VVD eraan om de kredietverstrekking aan bedrijven te verbeteren en investeert zij in innovatie. Dit alles geeft ruimte aan ondernemers om te ondernemen en te investeren en levert uiteindelijk nieuwe banen op.

PVDA

Nederland heeft kansen om zich te onderscheiden ten opzichte van concurrerende landen uit andere werelddelen. Daarbij zijn kennis, innovatie, en kwaliteit de sleutelwoorden voor de agenda die de PvdA voorstaat. Juist in economisch zware tijden is het op peil houden van de kenniseconomie daarom van groot belang. Concurreren op loonkosten willen we niet, en hoeft ook niet. De PvdA gaat voor meer startende bedrijven, een sterk MKB en meer innovatief ondernemerschap. De PvdA wil meer investeren in onderwijs: zonder goed onderwijs geen kenniseconomie. Excellent fundamenteel onderzoek is de basis voor innovatie.

CDA

Het CDA wil fors investeren in innovatie. Regels waardoor vernieuwende bedrijven en ondernemers worden belemmerd, moeten worden ingeperkt. Verder wil het CDA dat het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid meer gaan samenwerken en zo van elkaars ervaringen leren. Ook moet er meer aandacht komen voor starters en MKB-bedrijven.


Burgers en maatschappelijke organisaties moeten medeverantwoordelijk worden voor het beleid op het gebied van natuur, recreatie, agrarisch natuurbeheer en landbouw.

Het topsectorenbeleid dat onder het vorige kabinet is ingevoerd moet vooral worden voortgezet. Wij willen structureel investeren in onderzoek, onderwijs, innovatie en duurzaamheid, vooral ook in de regio’s.


Nederland is een vernieuwend land met veel kennis en creativiteit op heel veel verschillende terreinen. Als het gaat om wereldwijde problemen zoals de bevolkingsgroei, de CO2-uitstoot, brandstof- en grondstoftekorten, klimaatschommelingen, overstromingen etc. kan Nederland een belangrijke rol spelen bij het oplossen van die problemen.

D66

Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. Deze trend moet worden gekeerd. D66 pleit voor een goede mix van brede belasting stimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren. Bij het stimuleren van publiek-private of privaat-private samenwerking, het binnenbrengen van Europees geld en het versterken van clusters, blijven overheidsinvesteringen nodig.


Het mkb is de Nederlandse banenmotor en is zeer innovatief. Door een betere aansluiting van mkb bij regionale onderwijsinstellingen en de hierboven genoemde kennisclusters en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de mkb-innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het mkb stimuleren.