Komansman voyaj la I & II

Avek Jeanne Petit, Antrenè Paran

Nan atelye sa, ou pral aprann:

  • Eksplore sèvis entèvansyon ki komanse bone.
  • Enpòtans patisipasyon fanmi pandan sesyon entèvansyon bonè yo.
  • Koman fanmi yo pral kapab konekte ak pwofesyonèl ki anseye yo
  • Kijan pou amelyore devlopman pitit yo nan aktivite kotidyen

Atelye sa a se nan 2 pati ak detay ki anba yo

Komansman Vwayaj la gin 2 pati:

Pati I:


Chak timoun ap grandi nan yon vitès endividyèl, men rechèch la montre ke premye twa ane timoun yo se tan ki pi enpòtan pou aprann. Jwenn èd bonè mete pitit ou sou bon chemen pou aprann epi devlope nan tout potansyèl yo. Fòmasyon sa a edike fanmi yo sou Entèvansyon Bonè ak kijan li se bay sipòte fanmi yo ak moun kap bay swen nan devlope konpetans la ak konfyans ede pitit yo aprann epi devlope.


Pati II:


Kòmanse Vwayaj la, Pati II eksplike pwosesis tranzisyon soti nan Sèvis Entèvansyon Bonè (0-3 pafwa refere yo bay Pati C) nan sistèm lekòl la (3-22 pafwa refere yo bay Pati B) pwoteksyon pou fanmi yo.

Komansman Vwayaj la - pati I & II

Thursday, Feb. 4th, 4pm

This is an online event.

Sa a se yon evènman sou Facebook live!

RSVPs are enabled for this event.

Jeanne Petit, Multicultural Outreach Coordinator & Parent Trainer

Jeanne Petit se Kowòdonatè Kontak Miltikiltirèl nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.