Will Jackson be a hero or zero???

Jackson is a big zero!!!