חודש השפה העברית

אפרתה תשע"ו

עברית שפה יפה

מחזה על חייו של איתמר בן אב"י

הילד העברי הראשון -- מחזה על חייו של איתמר בן אב"י

מרוץ הצבי- תחרות כתיבת סיפורים -תשע"ו

ע"ש צבי כורך ז"ל מיסד תוכנית "עופרים"

אנו שמחים להכריז על פתיחת תחרות כתיבת סיפורים "מרוץ הצבי", תשע"ו. השנה נציין עשור לתחרות זו, בה משתתפים מידי שנה מאות ילדים מרחבי הארץ. רמת הסיפורים עולה מידי שנה ומדהים לגלות את העולם הפנימי של התלמידים המשתקף בסיפורים שהם כותבים. מסגרת התחרות מהווה הזדמנות לקידום תהליכי כתיבה בכל שכבות הגיל, שכן היא מזמנת "במה" אותנטית לפרסום.

השנה אי"ה נקיים שלושה מסלולים :

- כתיבת סיפורים לאור דמותם של הרב והרבנית קאפח (הנושא השנתי של החמ"ד)

כתיבת סיפורים בנושא חופשי עפ"י בחירת התלמיד/ה.

חדש- חמ"ד בתפוצות-כתיבת סיפורים ע"י ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל. פרטים בנספח 2

כל בי"ס בארץ יכול לשלוח שני סיפורים לתחרות, סיפור אחד בנושא חופשי וסיפור אחד לאור דמותם של הרב והרבנית קאפח. יש לשים לב:

אורך מרבי של הסיפורים: 500 מילים. היצג גרפי: גופן "דוד" (DAVID ) גודל 12.

פרטים: שם מלא של מחבר/ת הסיפור, כיתה, שם מחנך/ת, שם רכז/ת שפה, שם בי"ס, טלפון של בי"ס, כתובת דוא"ל של בי"ס, ישוב.

לוח זמנים: פרסום בבית הספר- במהלך חודש כסלו תגיע לבי"ס כרזה לפרסום בבית הספר. בנוסף, מומלץ להכין עם התלמידים כרזות שמטרתן לעודד את התלמידים לכתוב ספורים ולהשתתף בתחרות. בטקס המרכזי יוצגו הכרזות שישלחו מבתי הספר לגב' זהבה פלד.

תחרות בית ספרית- עד ט"ז בשבט תשע"ו (26 בפברואר 2016)

בתקופה זו יובילו המורים בבית הספר תהליכי הוראה בדגש על כתיבת סיפורים בסיומה תיערך תחרות פנימית לבחירת שני הסיפורים (אחד למסלול הדמויות השנתיות של החמ"ד ואחד למסלול נושא חופשי) שייצגו את בית הספר בתחרות המחוזית. את שני הסיפורים הזוכים יש לשלוח למנחה המחוזית (פרטים בנספח) לא יאוחר מתאריך זה.במקביל לתחרות אנו פותחים פעילות מתוקשבת באתר החמ"ד שתאפשר לתלמידים "במה" אמיתית לפרסום סיפוריהם. הניסיון מראה שעצם הפרסום באתר מעלה את המוטיבציה של התלמידים לכתוב. זו הזדמנות לפרסם סיפורים של תלמידים שעברו תהליך משמעותי והתקדמו יחסית לעצמם. האחריות לבחירת הסיפורים היא של רכזת שפה בבית הספר. בפורום של האתר מתנהל שיח ווירטואלי הכולל משוב עמיתים בין ילדים ממקומות שונים בארץ. את הסיפורים לפרסום יש לשלוח עד כ"ד בשבט תשע"ו (3 בפברואר 2016) אל גב' זהבה פלד zehavapeled@gmail.com. בגוף הודעת הדוא"ל יש לציין: שם הסיפור, שם התלמיד/ה, הכיתה, המורה, שם בי"ס ויישוב (על פי סדר זה), לדוגמא: "דמותו של הרב חיים דוד הלוי מאת פזית פלד, כיתה ד', המורה יעלת חן, בי"ס חמדת, ירושלים. גם בקובץ עצמו יש לכלול את הפרטים הנ"ל.

תחרות מחוזית: כ"א באדר א' תשע"ו (1 במרץ 2016) פרסום הזוכים בשלב המחוזי והארצי.

טקס מרכזי: יום רביעי, כ"ז באדר ב' תשע"ו (6 באפריל 2016) בירושלים. בטקס יוענקו תעודות ופרסים לזוכים במעמד משפחת כורך, ראשי החמ"ד , מפקחים, מנהלים , מורים והורי התלמידים הזוכים.

"מה היינו עושים ללא גלידה, בובה ורכבת?" עם דורית קדרי דוידוב מהאקדמיה ללשון העברית
Big image
Big image
Big image

פתגמים ואמירות בנושא נתינה

"ואהבת לרעך כמוך" רבי עקיבא

"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"- הלל הזקן

שקולה גמילות חסדים כנגד כל המצוות (ירושלמי , פ"א, ה"א)

במקום שאין אנשים השתדל להיות איש (אבות ב', ו')

כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא (סנהדרין ד', ה')

כל ישראל ערבים זה בזה (זה לזה) (שבועות ל"ט ע"א)

"כי יהיה בך אביון.. לא תאמץ את לבבך.. כי פתח תפתח את ידך לו.." (דברים ט"ו, ז'-י"א).

"צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של תורה" (ירו' פאה א', א').

"על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

"פרוס לרעב לחמך " (ישעיהו נ"ח)

"שלח לחמך על פני המים כי ברבות הימים תמצאנו"( קהלת י"א)

"שלושה אוהבים יש לו לאדם בניו ממונו ומעשיו הטובים.."(פרקי דרבי אליעזר)

"יהי ביתך פתוח לרווחה ויהיו עניים בני ביתך"

"מרבה צדקה מרבה שלום"

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"

"והוי מקבל כל אדם בשמחה"

"כאדם שמדליק נר מנר, הנר דולק וחברו אינו חסר"

"יש הנותנים בשמחה והשמחה שכרם"

יום העברית - מגוון פעילויות