Eдукација на децата за здрава храна

Интерактивни активности -подготовка многу здрави оброци

Tелевизиска презентација поврзани со здрава храна

со едукативен пристап да се влијае сите ние да се заштитиме од загрозување на здравјето, да си помогнеме себеси на нашите семејства и нашето општество...

Big image