Op weg naar het kindcentrum

Interne nieuwsbrief Mozaïek, Montessori kindcentrum #1

Op vrijdag 17 januari 2014 nam je deel aan de Inspiratiedag Op weg naar het kindcentrum. Uit deze dag zijn kleine en grote initiatieven voortgekomen, die waardevol zijn voor de weg naar het kindcentrum. Ook deze nieuwsbrief komt voort uit de Inspiratiedag en is bedoeld om je te informeren over de vier werkgroepen die momenteel actief aan het werk zijn om stappen te zetten richting het Kindcentrum.

Een dag in Mozaïek

De werkgroep heeft gekeken naar wat er tijdens de Inspiratiedag in het Energiehuis uit de diverse groepjes is gekomen. Hieruit zijn veel punten naar voren gekomen. Hieronder volgt een overzicht, waarmee de werkgroep de komende tijd aan de slag gaat. Vragen? Informeer bij één van de werkgroepleden!


Dagopvang/peuter- en onderbouwgroepen:

 • Dagopvang, peuters en onderbouw overleggen met elkaar over het gebruik van de speelplaats. De peuters en de dagopvang hebben een afgeschermd deel.
 • Peuters gaan eerder wennen bij de kleuters; dit kan vanaf ongeveer 3 ½ jaar (in overleg met de onderbouw)
 • Meer gezamenlijke activiteiten tussen dagopvang/peuters en onderbouw. Tussen de peuters en onderbouw zit al een doorgaande leerlijn; de dagopvang kan daar nog worden ingepast.
 • Bewegingslessen worden in eigen stamgroepen (onderbouw) gegeven. Dagopvang en peuters kunnen samen afspreken.
 • Onderbouw gaat met planbord werken.
 • Komt er een vaste fruittijd of een hoekje waar kinderen even kunnen pauzeren en dan verder werken?
 • De onderbouwgroepen bespreken nog met elkaar of ze ’s morgens direct aan het werk gaan of in de kring (of wisselend)
 • Meer tijd en aandacht voor de lunch (tafeldekken/eten van een bord?)


Midden- en bovenbouw:

 • Ook hier meer tijd en aandacht voor de lunch. Het eten moet gezelliger worden (tafel dekken, tosti’s bakken, soep maken).
 • Gymnastiek moet op vaste momenten en naar keuze. ( bijvoorbeeld 1x vast door gymdocent en 1x op inschrijving)
 • Aanbod kunstlessen in vaste groep, maar ook muziek, drama, dans en beeldend op inschrijving.
 • Materialen staan in de gezamenlijke ruimten.
 • Werkplekken zijn flexibel; kinderen nemen hun laatje mee of de spullen die ze nodig hebben uit hun laatje pakken.


B.S.O.:

 • Een leuk aanbod bieden, bijvoorbeeld koekjes bakken/soep maken/kunst & cultuuropdrachten.
 • Kinderen die willen kunnen doorwerken aan hun schoolwerk op de BSO,; daar moet dan wel een geschikte ruimte voor zijn.
 • De BSO is verantwoordelijk voor de kinderen tussen 7.00 en 8.15 uur; de leerkracht van 8.15 tot 15.00 uur en daarna de BSO weer. We spreken de kinderen wel allemaal aan op het gedrag.


Algemeen:

 • Verantwoordelijkheid voor het gebouw ligt bij iedereen. De units zijn verantwoordelijk voor hun eigen unit.
 • Afspraken maken over gebruik en verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke ruimtes (keuken/ kunstatelier/stilteruimtes).
 • Schema’s maken (logistiek) wanneer en door wie ruimtes gebruikt worden.


Namens de werkgroep: Hanneke, Alexandra, Elske, Eldert, Djenana, Plonie, Judith en Karin Groenendijk

Regels, rituelen en routines

Straks in het nieuwe centrum

Naar aanleiding van de suggesties die voortgekomen zijn uit de Inspiratiedag, heeft de werkgroep “Regels, Routines en Rituelen” de regels die tot nu toe op Mozaïek golden, nog eens onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe situatie. Ons voorstel is om de regels om te buigen tot uitgangspunten en als volgt te formuleren:

- we zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt

- we zorgen dat we fijn en veilig kunnen spelen en werken op school

- we gaan verantwoord om met materialen en onze omgeving

- we eten en drinken gezond op school

De werkgroepleden bespreken deze uitgangspunten in hun eigen bouw- of unitoverleg en denken na over de concrete regels die behoren bij de uitgangspunten. Ons streven is om de uitgangspunten samen te vatten in 5 of 10 concrete gedragsregels, die we in het volgende overleg met elkaar bespreken. Daarnaast wordt nagedacht over de vraag hoe we elkaar, ouders en kinderen kunnen aanspreken op het naleven van de regels. Het geven van feedback is hierbij belangrijk. Onlangs is in de unit peuterspeelzalen een training “feedback geven” gehouden. De werkgroep bekijkt of het interessant is om deze training aan alle medewerkers van Mozaïek aan te bieden.

Nu vast doen:

- absentiemeldingen beter bijhouden en aan elkaar doorgeven

- leerkrachtenbord in gebruik nemen

- het licht uitdoen als je als laatste uit het lokaal vertrekt


Namens de werkgroep: Diana, Gita, Tineke, Benedict, Pia, Tineke, Jeannette en Karin van der Graaf.

Hoe werken we samen als team?

Uitgangspunten bij ons onderwerp Hoe werken we samen als team? zijn de kernwaarden en het gedragsprincipes van de professionals in het Montessori Kindcentrum. Deze zijn opgesteld door school, maar worden ook overgenomen door Prokino en de SDK:

 • We werken vanuit enthousiasme en inspiratie
 • We waarderen elkaar
 • We voelen ons betrokken bij het kindcentrum
 • We zijn betrouwbaar
 • We zijn sociaal-voelend
 • We zijn toegankelijk

Ieder teamlid van het MKC:

o Houdt rekening met zijn fans: klanten en kinderen

o Is ambassadeur van zijn werk en spreekt daarover met trots

o Heeft een professionele identiteit en werkt ook op die manier

o Spreekt elkaar vanzelfsprekend aan op professioneel niveau

o Probeert zijn/haar werk met plezier te doen en draagt dit uit


Naar aanleiding van deze waarden en het onderwerp kwamen onderstaande punten het sterkst naar voren. De komende bijeenkomsten werken we dit verder uit:

1. Wij kennen en handelen naar de kernwaarden van het Montessori Kindcentrum

2. We geven elkaar (op een professionele manier) feedback

3. We willen elkaars werk leren kennen

4. We communiceren gezamenlijk naar derden

5. Wij zorgen voor een voorbereide omgeving in het kindcentrum


Namens de werkgroep: Karin Bakker, Jannie, Mieke, Elske, Marjan, Angela en Jolinda

Inrichten van de gezamenlijke ruimtes

Het doel van deze werkgroep is: alle gezamenlijke ruimtes zijn functioneel ingericht voor 1-9-2014. En als subdoel: helder is wie wat bijdraagt (financieel, praktisch en reeds aanwezig) voor 1-6-2014.

Zoals iedereen weet zijn er veel gezamenlijke ruimtes in de nieuwbouw. Al deze gezamenlijke ruimtes moeten ingericht worden (keuken, ateliers, flexplekken, pantries, gymzaal, teamkamer, enz.). Het gebruik van deze ruimtes wordt in een andere werkgroep opgepakt.

Bij de 1e bijeenkomst hebben we de betreffende ruimtes verdeeld onder de werkgroepleden. De subgroepjes maken voor ‘hun’ ruimtes een plan. De diverse subgroepjes hebben al afspraken met elkaar gemaakt en waar nodig overlegt met collega’s die niet in deze werkgroep zitten.

Daarnaast heeft Erica reeds een grove verhuisplanning gemaakt. Deze zal in de komende periode steeds specifieker worden zodat we uiteindelijk half juli kunnen verhuizen en inrichten en iedereen weet wat hij/ zij moet doen.

Het uitgangspunt waar we mee moeten werken is dat het huidige meubilair zal meeverhuizen. Ook staat er nog een en ander in de opslag. In de komende periode moet duidelijk worden wat er allemaal weg kan, wat er mee gaat, waar we dat gaan neerzetten en wat we dan wellicht nog missen. Hier komt waarschijnlijk een wensenlijst uit voort en dan zullen we deze aan de stuurgroep gaan voorleggen. We zullen dan moeten afwachten welk budget beschikbaar wordt gesteld om de wensen te vervullen.

Vrijwel alle werkgroepleden hebben de nieuwbouw inmiddels aan de binnenkant kunnen bekijken. Waarschijnlijk gaan we nog een keer terug om te onderzoeken of alles wat we nu op papier bedenken ook in de praktijk gaat passen.

Na de meivakantie komen we weer bij elkaar. Dan zullen we snel tot besluitvorming moeten komen, immers de verhuizing kan niet wachten J.


Heb je vragen of leuke ideeën? We horen het graag!


Groetjes,

Mayries, Shirley, Yoram /Kirsten, Petra, Yvette, Yvonne/ Katarina, Erica en Marianne