Canvi Climàtic

Jeremy Alcoba

Què és el Canvi Climàtic?

Es denomina canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. Tals canvis es produeixen a diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat. Aquest canvis són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'impacte causat per les activitats humanes.

Causes Del Canvi Climàtic

Els components del sistema climàtic condicionen el clima mundial o regional ja sigui:

  • modificant la composició de l’atmosfera terrestre, modulant l’absorció i la transferència de l’energia solar i, afectant a la reflexió de l’energia infraroja cap a l’espai;
  • alterant les propietats de la superfície terrestre ja sigui cobrint-la en alçada com fan els núvols o tapant-la arran de terra com fa la neu i el glaç;
  • redistribuint horitzontal i verticalment la calor d’una regió a l’altra per causa dels moviments de l’atmosfera i els corrents marins.

Com parar el Canvi Climàtic

Un factor molt sorprenent pot protegir aquestes terres verdes i fins i tot recuperar terreny degradat que va ser una vegada desert.

L'augment del l'efecte hivernacle és global, i afectarà no tan sols el clima sinó les comunitats humanes social i econòmicament.

Alguns països emeten més CO2 a l'atmosfera que altres, i cada país resultarà afectat de manera diferent pel canvi del clima. La tendència internacional d'emissions de CO2 i els seus impactes canviarà durant temps. Paradoxalment les regions que s’afectaran més severament són sovint les regions que menys emeten gasos hivernacle. Això és un dels desafiaments al qual s'ha de trobar respostes internacionals justes. Caldrà prendre decisions i compromisos globals.