Kwaliteitszorg

wat houdt dit precies in?

AWBZ naar WMO in de zorg

Waarom verandert de zorg? In Nederland is zorg en ondersteuning goed geregeld. Toch zijn veranderingen nodig omdat de maatschappij verandert. Ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis blijven wonen en mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk blijven leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders gaat organiseren. De veranderingen zijn nodig omdat de zorg anders te duur wordt. De afgelopen jaren zijn de kosten hard gestegen.AWBZ naar WMO Het WLZ (wet langdurige zorg) voorheen AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) is per 1 januari 2015 veranderd naar het WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het stelsel dat in januari 2015 is ingevoerd bestaat naast de WMO ook uit de wet langdurige zorg (WLZ) en de zorgverzekeringswet (ZVW)

Belangrijke informatie voor zorgboerderijen m.b.t. PGB.


IQ-maatregel

Het kabinet heeft eerder een maatregel afgekondigd waarbij mensen met een IQ tussen de 75 en 80. buiten de AWBZ gaan vallen. Besloten is de maatregel die in 2012 zou moeten ingaan een jaar uit te stellen, omdat volgens het CVZ niet het IQ bepalend is (voor zover deze goed is vast te stellen), maar meer de ernst van de klachten en de ondersteuningsbehoefte. Nader onderzoek volgt; de structurele bezuiningsdoelstelling blijft echter gehandhaafd.

Jeugdzorg


Het kabinet heeft gekozen voor één financieringssysteem voor de jeugdzorg. De jeugdzorg wordt nu betaald vanuit meerdere bronnen. De jeugd-lvg zorg en jeugd-ggz worden gefinancierd vanuit de AWBZ en deels de Zvw; daarnaast zijn er de jeugdreclasseringen, jeugdbescherming en provinciale budgetten. Vanaf 2014 zal de extramurale jeugd-lvg en jeugd-ggz worden overgeheveld naar de gemeente. Streven is om gefaseerd alle vormen van jeugdzorg bij de gemeenten onder te brengen.