Testamentair erfrecht &nalatenschap

Testament

In een testament legt een notaris , de laatste wil van een erflater vast. Dus een testament is een notariële akte met daarin de uiterste wilsbeschikking van de erflater. Degene die het testament laat maken, heet de testateur. In een testament staat naast wie wel erfgenaam is ook informatie die invloed heeft op de afwikkeling van de nalatenschap. Er kan bijvoorbeeld in staan wie juist geen erfgenaam is, wie een legaat krijgt en wie executeur is.


Big image

Legitieme portie

Kinderen hebben altijd recht op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Het gedeelte van de nalatenschap waar ze recht op hebben , wordt legitieme portie genoemd. De legitieme portie is de helft van wat een kind zou hebben gekregen volgens het wettelijk erfrecht. Iemand die recht heeft op een legitieme portie wordt een legitimaris genoemd. Alleen kinderen hebben recht op een legitieme portie.


Legaat

Een legaat is een goed of bedrag in geld dat de testateur nalaat aan een persoon. De ontvanger, de legataris, krijgt door het legaat een vorderingsrecht op de erfgenamen. Als een legaat zo groot is dat het inbreuk maakt op de legitieme portie van de kinderen, kunnen de kinderen eisen dat het legaat wordt verminderd met de legitieme portie waar zij recht op hebben.


Gang van zaken na het overlijden

Als iemand overlijdt moet daar aangifte van worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar diegene is overleden. Bij de aangifte moet aan de ambtenaar van de burgerlijke stand ook een verklaring van overlijden worden overhandigd. Op het moment dat de bank weet van het overlijden van een rekeninghouder, blokkeert de bank de rekening. De bank heft de blokkade pas op als duidelijk is wie de erfgenamen van de overledene zijn. Daarvoor hebben de erfgenamen een verklaring van erfrecht nodig. Vaak wordt in de verklaring van erfrecht meteen een boedelvolmacht opgenomen. Hiermee machtigen de gezamenlijke erfgenamen een van de erfgenamen om namens hun op te treden.


Big image