Hervorming van langdurige zorg

Wat gaat er veranderen in 2015?

Hervormingsplannen

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. Ook moet de zorg goed, betaalbaar en passend zijn. Daarom wil het kabinet de ondersteuning en langdurige zorg anders organiseren. Het parlement heeft de wetsvoorstellen Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 goedgekeurd. De plannen gaan op 1 januari 2015 in.


In de langdurige zorg wordt mogelijk gemaakt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De behoeften en eigen mogelijkheden van mensen staan centraal. Ook belangrijk is de hulp van familie of anderen in de directe omgeving. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. Bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen.

Wat gaat er veranderen?

De hervorming van de langdurige zorg brengt een aantal veranderingen met zich mee.

Voorheen was er de Wet Bijzondere Ziektekosten. DeAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben.


Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden die nu nog onder de AWBZ valt. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan ook beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening.


Verpleging en verzorging komt onder de Zorgverzekeringswet te vallen.

Redenen veranderingen

Het kabinet wil de ondersteuning en de langdurige zorg hervormen, omdat:

  • mensen passende ondersteuning moeten kunnen krijgen;
  • mensen zolang mogelijk de regie over een eigen leven willen houden en hun eigen mogelijkheden gebruiken;
  • ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen;
  • het goed is als mensen elkaar ondersteunen en meer naar elkaar omzien;
  • de kwaliteit van zorg moet verbeteren;
  • de zorg betaalbaar moet blijven.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten worden verantwoordelijk voor de Wmo 2015.


Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.


Gemeenten kunnen met de Wmo 2015 nieuwe vormen van ondersteuning thuis aanbieden en ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontzien. En een plaats in een beschermde woonomgeving bieden voor mensen met een psychische stoornis.

Uitleg Hervorming Langdurige Zorg via 'explanimation'