Pagtatae ng sanggol/bata

Ano ang mga dapat tandaan?

Diarrhea o pagtatae

Ang tiyan ng mga bata ay maselan pa at madaling madali ng mga bacteria, virus, o mga sangkap na nagdudulot ng pagtatae.


Ang pagtatae ay normal na bahagi ng paglaki subalit kailangang alisto ang mga magulang sapagkat ay ilang uri ng pagtatae na delikado at kinakailangang maipatingin sa doktor o ospital.


Magpatingin na sa doktor kapag: