Kinesio Tape

Kinesio Tape

Igennem undersøgelse af den svenske borgers fitnessinteresser og deres dagleige brug af physio tape, som yderligere behandles i Minerva-modellen, er det dernæst muligt at identificere forskellige mulige segmenter. For at opsummere de eksterne muligheder og trusler, benyttes OT-delen af SWOT.

Ved hjælp af den gennemgåede teori og empiri vil vi i forlængelse heraf gøre brug af en normativ tilgang til problemstillingen om FW skal ekspandere til Sverige og derigennem komme med idéer til et handlingsforslag. Her identificeres de indtrængningsmuligheder, som FW kan benytte. Til slut udarbejdes et fremtidigt marketingmix, som skal bruges til at indtræde på det svenske marked.

Vi har i opgaveprocessen altså valgt at arbejde dels deduktivt, dels induktivt. Den deduktive metode bruges især i teoriafsnittet, hvor vi ud fra generel teori og litteratursnævrer os ind på emnet. Ud fra den overordnede teori pejler os ind på et mere specifikt teoretisk område. Den induktive metode ses i analyseafsnittet, hvor vi gør brug af teorierne og igennem en diskussion vil arbejde os frem mod et svar på problemformuleringen.

1.4 Empiri

Den anvendte empiri stammer både fra primær data, i form af kvalitative interviews, og sekundær data i form af litteratur, internetartikler, modeller og statistikker.

Kildekritik

Vores indsamlede data har dels været subjektivt, via de dele som vi har brugt fra interviews og dels objektivt via troværdige internetkilder og de valgte teorier. Den information vi har fundet på FWs egen hjemmeside, har vi forholdt os kritisk til, da virksomheders egne ord omsig selv på nogle punkter kan være overvurderede. Virksomheder har tendens til at kun at fremhæve positive aspekter ved deres præstationer, og derfor har vi forholdt os kritiske til de informationer, vi har fundet.

Samtidig anbefaler vi at den sportstape man fremmest anvender er rock tape.

Vi har stilet mod at udvælge kilder, som har høj troværdighed. Beskrivelser af FW’s faciliteter er taget fra FW’segen hjemme side samt vores egne erfaringer fra FW’s centre.

Data

Vi har igennem opgaven refereret til 2 kvalitative interview fra et projekt udarbejdet af seks RUC studerende, lavet i foråret 2010 på deres 6. semester. Der er udført interview med henholdsvis direktør og medejer af FW Per Lyngbak Nielsen og en centerleder af et af FWs centre.

Ydermere har vi anvendt kvantitativt data ved at analysere FW’s årsregnskab.

Metodekritik i forhold til Kinesio tape

Porters Five Forces er en model, som kan kritiseres for at være en smule snæversynet og mangle fokus på omverdenen. Den tager ikke hensyn til, at markeder og konkurrencesituationer kan ændre sig på kort tid. Igennem modellen behandles kun de fem områder, og derved ikke vigtige faktorer som politik, økonomi og sociokultur. For at komme dette problem til livs har vi derfor medtaget PEST-analysen i vores søgen efter at besvare problemformuleringen. Denne model kan findes på www.kinesiotapeonline.dkogarbejder netop ud fra manglende faktorer og på den måde dækker modellerne sammen over makro- og konkurrenceforholdene.

Vi er klar over, at PEST-modellen kan udvides til en PESTEL-model, hvor emnerne økologi og lovgivning er medtaget. Da vi ikke kan trække nogen direkte relevans mellem økologipunktet og FW (og da FW ikke retter sig til luksussegmentet, hvorigennem økologi kunne være et hot emne) har vi ikke set det relevant at medtage dette. Derimod er punktet lovgivning mere interessant, men dette har vi i stedet valgt at behandle under gennemgangen af topatleters brug af kinetic tape i dagligdagen.