Projekt - uge 8-10

Den korte version

Hvad er projektarbejde?

Big image

Detaljeret tidsplan:

Projektuge fra fredag d. 26 FEB til Torsdag d. 3. MAR. - opgaverne skal afleveres kl. 12:00,
Fredag d. 4 MAR bruges til at forberede fremlæggelser,

Mandag og tirsdag d. 7-8 MAR fremlægges projektopgaverne.

I skal være nysgerrige, når I laver projektarbejde

•I skal undersøge forhold i relation jeres omverden - samfundet og jeres hverdag.

•I tænke over sammenhænge, finde forklaringer eller (nye) løsninger og samle og formidle det, så andre kan forstå jeres tanker, ideer og løsningsforslag.

HUSK at inddrage jeres valgfag i projektet

Big image

Det er IKKE en emneopgave

Projektopgaven er mere end et emnearbejde. Projektopgaven er heller ikke et emnearbejde, som er meget beskrivende.


F.eks. kan man i emnearbejdet beskrive et land, en historisk periode eller et begreb som sport, uden at finde forklaringer eller grunde til, at det er, som man beskriver det.

I emnearbejdet tager man ikke selv stilling, og tænker ikke selv videre, som man gør det i en projektopgave.

Overordnet emne: Modsætninger

Det overordnede emne skal være formuleret således, at det giver mulighed for delemner med udfordringer for den enkelte elev.

Tjekliste:

Problemstilling

En problemstilling omhandler en sag, der har generel betydning.


En problemstilling stiller spørgsmål ved en sags indhold, sammenhænge, forudsætninger, konsekvenser og resultater.


En god problemstilling skal opfylde disse krav:

 1. den skal være afgrænset med mulighed for fordybelse
 2. den skal lede projektarbejdet i den rigtige retning
 3. den skal sikre, at de faglige krav kan opfyldes
 4. den skal udformes/formuleres af jer, således I føler ejerskab

Big image

Arbejdsspørgsmål • Stil opklarende, beskrivende og dataspørgsmål til jeres problemstilling.
  Hvad, hvem, hvor og hvornår – basisviden.

 • Stil forklarings- og forståelsesspørgsmål.
  Hvordan kan det være, hvorfor – analyse af emnet og problemstillingen.

 • Stil holdnings- og vurderingsspørgsmål.
  Er det rimeligt at … stil spørgsmål som lægger op til diskussion af den opnåede viden fra de forrige spørgsmål.

 • Stil vurderingsspørgsmål og besvar dem ved at inddrage andres holdninger/svar samt hold dem op mod egne holdninger og saglige argumenter.

 • Stil handlings- og løsningsspørgsmål.
  Spørgsmål der omhandler muligheder for ændre på eksisterende forhold. Hvad kan/bør/skal der gøres. Hvem skal handle/løse problemstillingen og hvordan.
Big image
Big image

Problemformulering

Problemformuleringen definerer problemstillingen. Den sætter ord på!
Den danner således grundlaget for opgaven, da de spørgsmål og opgaver som problemformuleringen stiller, bør søges besvaret og løst i selve projektarbejdet (proces, samarbejdet, produktet og fremlægningen).

Problemformuleringen bør sammenskrives af de spørgsmål, I stillede til problemstillingen. Ikke kun hvor og hvornår, men samtidig inddrage det holdningsmæssige.

Eksempel fra Lola Nielsens Mine Projekter:

Der har i de seneste år været fokus på børnearbejde i medierne. Flere multinationale virksomheder har været i søgelyset. Det er en kendsgerning, at det påvirker børnenes liv, deres barndom bliver ødelagt. På baggrund at dette ønsker vi at undersøge følgende:

Hvordan påvirker børnearbejde børnenes liv? Er det rimeligt at multinationale virksomheder vælger at have børn ansat, på trods af den påvirkning det har på børnenes liv? Hvordan kan vi danskere påvirke de multinationale virksomheder til at holde sig fra børnearbejde?

Indledning

Indledningen skal opfattes som en appetitvækker, den skal være læservenlig, den skal skabe nysgerrighed og interesse, og den skal "tage" læseren ved hånden.


Formålet med indledningen er at forklare for læseren, HVAD det er, I ønsker at belyse med jeres opgavebesvarelse, HVORFOR I ønsker at belyse den pågældende problemstilling, samt HVORDAN I vil søge at løse denne opgave.


Med andre ord skal I:

•beskrive opgavens centrale indhold, og hvad I forventer at kunne påvise med opgaven,

•begrunde jeres valg af emne/problemstilling – hvorfor er denne problemstilling
interessant og relevant for læserne,

•beskrive jeres valg af fokus, synsvinkel og afgrænsning af problemstillingen –
dermed tror læseren ikke, at I har glemt eller undladt relevante elementer i forhold til problemstillingen,

•beskriv kort hvordan I vil gribe opgaveløsningen an – hvilke kilder I vil anvende, om I selv foretager undersøgelser etc.
Indledningen er det første indtryk læseren får - derfor er det vigtigt at arbejde grundigt med denne.

Faktadelen og handleplan

Projektopgaven skal indeholde de nødvendige fakta-afsnit (emneopgaven) og handleplanen/problemløsningsafsnittene. (så det bliver en problemorienteret projektopgave)


Jeres problemformulering og arbejdsspørgsmål danner grundlag for de forskellige afsnit.

Big image

Konklusion

I konklusionen sammenfatter I resultaterne – de vigtigste pointer, påstande, viden og løsningsforslag– af jeres undersøgelser (svarene).

I skal vurdere værdien af jeres resultater, jeres opgaveløsning – er det de endelige svar på problemformuleringen eller åbner opgave for nye perspektiver. I skal fremhæve de guldkorn, I har fundet gennem arbejdet med opgaven i relation til problemstillingen. Konklusionen skal kort besvare indledningen og problemformuleringen. For at sikre overensstemmelse mellem problemformuleringen, opgavebesvarelsen/-løsningen og konklusionen skal I læse problemformuleringen og konklusionen i sammenhæng.

Husk at I ikke må inddrage nyt stof eller viden i konklusionen, men kun opsummere viden m.m. fra opgavens forskellige hovedafsnit.

HUSK at konklusionen ikke er en evaluering af arbejdsprocessen. I skal altså ikke skrive om, hvordan I har oplevet forløbet.

Litteraturliste/Kildefortegnelse

Listen skal indeholde kildehenvisninger til alt det materiale, I indsamler og bruger i jeres projektarbejde: Bøger, artikler, hjemmesider, interviewpersoner, film, musik, billeder osv.

Bøger: forfatter (efternavn, fornavn), titel, forlag og udgivelsesår
Personer: Navn, adresse, stilling/uddannelse (hvorfor er person relevant som kilde?)
Nettet: Hele adressen på siden, du har brugt - www.google.dk er IKKE brugbar som kilde!

Eksempel: Litteraturliste:

Produkt og udtryksform

I skal lave et konkret produkt, hvor I vælger udtryksform, og hvordan I vil formidle indholdet.

Der skal være sammenhæng mellem indholdet, som I har arbejdet med, produktet I fremstiller og fremlæggelsen, hvor I præsenterer både jeres indhold og jeres produkt.


Udtryksformen vælger I ud fra, hvordan I bedst kan formidle jeres indhold.


Det kan være en god idé at vælge et billedligt, praktisk/musisk produkt, men kun hvis det er relevant for jeres opgave. Der er ikke noget krav om, at et produkt skal være praktisk/musisk.


Det kan også være en rapport, en blog, website eller lignende.


Jeres produkt skal – hvis udtryksformen ikke tillader det, ledsages af en skriftlig ”rapport” med følgende :

 • En redegørelse for valg af materialer.
 • En kildefortegnelse / litteraturliste

Fremlæggelsen

Jeres fremlæggelse er lige så vigtig som indhold, arbejdsproces og produktet.

Hold jer til emnet gennem hele fremlæggelsen - og vær sikker på, at jeres budskab og jeres problemstilling(er) kommer til at være tydelige.


Jeres fremlæggelse skal vise, hvad I har lært - og hvordan I har lært det.

Først og fremmest skal I lave en disposition over, hvordan jeres fremlæggelse skal foregå. Det kan også være en god idé at fortælle jeres tilhørere, hvad de skal overvære.
I fremlæggelsen skal der fremgå en emnebegrundelse, og hvordan det hænger sammen med overemnet. I bør konkludere på jeres projektopgave, altså give jeres egen mening til kende osv :-)

Ekstra information:

En del af undervisningen

Projektopgaven er undervisning. Projektopgaven er ikke en prøve, og du skal ikke arbejde under prøvelignende forhold. Det betyder, at du gerne må snakke med og få hjælp af andre voksne end dine lærere i projektforløbet.

Projektugen med efterfølgende fremlæggelser

Da det er en del af undervisningen, skal fremlæggelsen foregå i umiddelbar forlængelse af projektugen. Der er således ikke mulighed for at få udskudt fremlæggelsen på grund af sygdom.

Karakter og vurdering

Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter, der kommer til at fremgå på jeres karakterblad.

GOD FORNØJELSE - tjek lige, at I har fået det hele med :-)

Big image