Inkomen en Arbeidsongeschiktheid

5 arbeidsongeschiktheids regelingen

Wajong

WIA


 • Wulbz
 • Wet Verbetering Poortwachter


IVA

WGA

WAO


Wajong

Wet arbeidsongeschikt jonggehandicapten


De Wajong heeft als doel om jonggehandicapten te voorzien van een uitkering. Deze uitkering bedraagt maximaal 75% van het minimum (jeugd)loon. De jonggehandicapte moet minimaal 52 weken arbeidsongeschikt zijn, tenminste 18 jaar oud zijn en er moet geen verwachting zijn van herstel binnen een jaar.WIA

Werkgevers kunnen in het WIA stelsel kiezen of zij:

 1. premie willen blijven betalen aan het UWV;
 2. een verzekering voor arbeidsongeschiktheid van hun werknemers willen afsluiten bij een verzekeraar; of
 3. het risico zelf willen dragen (is uitsluitend van toepassing op grote werkgevers).


Vooruitlopend op het WIA stelsel zijn twee wetten al eerder ingegaan:

 1. De WULBZ
  Afwijkingen van het wettelijk maximumbedrag dat is gesteld aan de loondoorbetaling, worden geregeld in de verschillende CAO's.
 2. De Wet Verbetering Poortwachter

Mogelijkheden na keuring

 • Mate van Arbeidsongeschiktheid <35%
  • in dienst blijven van werkgever;
  • WW-uitkering (later: bijstandsuitkering)
 • mate van arbeidsongeschiktheid 35% of > 80% en tijdelijk:
  • WGA
   In eerste instantie een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.
   Bij een werkinzet van minimaal 50% is de WGA-uitkering hoger dan wanneer er niet wordt gewerkt.
 • mate van arbeidsongeschiktheid > 80% en duurzaam
  • IVA
   De werknemer krijgt een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Hieraan is een maximum dagloon gesteld.

WAO


Werknemers die langer dan twee jaar ziek waren en die voldeden aan bepaalde voorwaarden, hadden volgens de WAO het recht op een WAO-uirkering:

Voorwaarden voor het recht op een WAO-uitkering waren:

 1. de werknemer is voor minimaal 15% arbeidsongeschikt;
 2. de werknemer is jonger dan 65 jaar.

De hoogte van de uitkering hangt af van:

 • de mate van arbeidsongeschiktheid;
 • de hoogte van het loon;
 • de leeftijd op de ingangsdatum van de uitkering.


Stelsel arbeidsongeschiktheid

Big image