برآورد پروژه

پروژه کتاب ساز اندروید

زمان وهزینه پروژه

زمان تقریبی: 3 هفته

هزینه تقریبی: 3 میلیون تومان