L'Estat de Dret

Unitat 1

L'Estat de Dret

Neix amb la Revolució Francesa i sorgeix d'una estricta separació entre les funcions de creació i aplicació de les normes. I d'aquesta manera neixen els tres poders: legislatiu, executiu i judicial

Poder legislatiu

Les corts generals exerceixen el poder legislatiu.
En la constitució espanyola estableix que <<les corts generals representen el poble espanyol i estan formades pel Congrés dels Diputats i Senat.

Poder Executiu

La potestat recau en el Govern, que és l'òrgan que dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat.


El gorvern està format pel president,els vicepresidents, els ministres i altres membres.

España: Mariano Rajoy asume la presidencia

PODER JUDICIAL

La justicia emana del poble i és administrada en nom del rei pels jutges i magistrats.

FONTS DEL DRET

Les fonts del dret fa referencia qui fa el Dret,a l'origen de les normes i a com es manifesta aquest Dret.
En el sitema juridic aquestes fonts es poden classificar en

  • Directes: Les lleis i normes del legislatiu i executiu,el costum i els principis generals del Dret.
  • Indirectes: Els tractats internacionals i la jurisprudencia.

JERARQUIA DE LES NORMES

La constitució espanyola

És la norma que ocupa una posició sumpre,a en el nostre ordenament jurídic. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html

Les lleis emanades de les Corts

Lleis organiques:
1.Desenvolupen els drets fonamentals i de les llibertats públiques. Es a dir fan referencia al dret a la vida, a la seguretat, a la justícia, educació,etc.

2. Aprovin els estatuts d'autonomia i el règim electoral general.

3. Les altres previstes a la Constitució.


LLeis ordinaries:
Aquella que no es orgànica pero persegueix els procesos parlamentaris

Lleis emanades del govern

Decrets legislatius:

Poden delegar en el poder executiu la facultat de dictar normes jurídiques amb rang de llei. Els decrets legislatius tenen dues manifestacions: Textos articulats i textos refosos


Decrets lleis: <<en cas d'una necessitat extraordinària i urgent>> El govern podrá dictar disposicions legislatives provicionals.

PODER LEGISLATIU CORTS GENERALS

Congrés dels diputats

Cambra baixa:
350 diputats
Cambra alta: 259 senadors

Poder executiu

Govern:
- President

- Vicepresidents

- Ministres

Poder judicial

Jutges i Magistrats: Òrgans d'autogovern, Consell General del Poder Judicial