Maine Messenger

May 14, 2021

Virtual Learning Option for 2021-22 School Year

Any family interested in virtual learning for the 2021-22 school year needs to apply at WAVE- the Wausau School District's virtual charter school. The application to apply is linked here: WAVE APPLICATION and more information about WAVE can be found on the website: www.wsdwave.org

Registration Deadlines for 2021-22

May 14, 2021- Priority Registration

June 3, 2021- Regular Registration

After June 3- as space permits

As a reminder, WAVE will be the only option for virtual learning next school year, as the brick and mortar schools will no longer offer remote learning.

------


Ib tsev neeg twg xav mus kawm virtual nyob rau xyoo 2021-22 yuav tsum ua ntaub ntawv thov rau tom WAVE- Wausau School District lub tsev kawm ntawv ntiav. Daim ntawv thov rau npe raug txuas nyob ntawm no: THOV DAIM NTAWV THOV thiab cov ntaub ntawv ntxiv txog WAVE tuaj yeem pom nyob rau hauv lub vev xaib: www.wsdwave.org

Ntawv Teev Npe Rau Hnub Kawg rau 2021-22

Lub Tsib Hlis 14, 2021- Xub Sau Npe

Lub Rau Hli 3, 2021- Kev Sau Npe

Tom qab Lub Rau Hli 3- raws li qhov chaw tso cai

Raws li ceeb toom, WAVE yuav yog qhov kev xaiv rau qhov kev kawm virtual xyoo tom ntej, vim cov tsev kawm ntawv cib thiab tshuaj khib yuav tsis muaj kev kawm kev deb.

----------

Cualquier familia interesada en el aprendizaje virtual para el año escolar 2021-22 debe presentar una solicitud en WAVE, la escuela autónoma virtual del distrito escolar de Wausau. La aplicación para postularse está vinculada aquí: APLICACIÓN WAVE y se puede encontrar más información sobre WAVE en el sitio web: www.wsdwave.org

Plazos de inscripción para 2021-22

14 de mayo de 2021 - Registro prioritario

3 de junio de 2021 - Registro regular

Después del 3 de junio, según lo permita el espacio

Como recordatorio, WAVE será la única opción para el aprendizaje virtual el próximo año escolar, ya que las escuelas tradicionales ya no ofrecerán aprendizaje remoto.

Big picture
Big picture
Big picture
Big picture
Big picture
Big picture
Big picture
Big picture

Pictures from Superhero and Beach Day! Click on image to see full image.

Maine Elementary

Marie Northup, Principal

Deb Maley, Administrative Assistant