Substitute to Supported

Decision Making

KREYOL: FEB 3 @ 4PM - ENGLISH: FEB 10 @ 4PM

PREZANTASYON EN KREYOL!

Imajine w gen kapasite w pou pran desizyon, siyen kontra, vote, defann dwa w nan tribinal oswa chwazi tretman medikal yo retire tou senpleman paske w gen yon andikap. Pou anpil moun ki gen andikap, sa a se yon reyalite nan lavi, ak konsekans yo ka grav. Lè endividi yo manke kapasite legal pou yo aji, yo pa sèlman vòlè dwa yo genyen pou yo jwenn yon rekonesans egal devan lalwa, yo vòlè yo tou kapasite yo pou yo defann ak jwi lòt dwa moun. Gadyen ak titè k ap aji nan non moun ki andikape pafwa pa aji nan enterè moun y ap reprezante a; pi mal, pafwa yo abize pozisyon yo nan otorite, vyole dwa lòt moun.

ENGLISH PRESENTATION!

Imagine having your capacity to make decisions, sign contracts, vote, defend your rights in court or choose medical treatments taken away simply because you have a disability. For many persons with disabilities, this is a fact of life, and the consequences can be grave. When individuals lack the legal capacity to act, they are not only robbed of their right to equal recognition before the law, they are also robbed of their ability to defend and enjoy other human rights. Guardians and tutors acting on behalf of persons with disabilities sometimes fail to act in the interests of the individual they are representing; worse, they sometimes abuse their positions of authority, violating the rights of others.

Jeanne Petit, Antrene pou paran

"Jeanne Petit se antrenè paran nou yo ki pral prezante atelye nou yo ak pwogram yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne gen plis pase 15 ane eksperyans nan tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik, enklizyon ak k ap viv poukont li, ak plis ankò ... eksperyans pèsonèl Jeanne a ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl nan chèche solisyon ede l vin yon patisipe, inovatè, paran paran k ap chèche resous ansanm ak manm nan kominote li. "