Komunikacioni uredjaji

prezentacija

Uređaj na koji se povezuje komunikacioni medijum. Sadrži priključke za mrežne kablove ili antenu ukoliko je u pitanju bežični prenos. Može biti u sklopu računara – u obliku kartice (modem, mrežna kartica) ili samostalan (router, swich, hub, gateway)


1. MODEM

Vrsi konverziju digitalnih u analogne signale modulacija, i obrnuto –demodulacija.

2. MREŽNA KARTICA

Može biti integrisana u matičnu ploču, neinegrisana ili PCMCIA (za notebook računare)


3. HAB (HUB)

Spaja više uređaja i tako pravi mrežu između dva ili više računara.

4. SVIČ ( SWITCH)

Spaja više računara u mrežu i upravlja protokom podataka


5. RUTER ( ROUTER)

Povezuje dve različite mreže i prosleđuje podatke sa jedne na drugu mrežu.


6. Gateway

Povezuje dve računarske mreže koje koriste različiti komunikacioni protokol.


7. Firewall

Hardver koji ima ulogu da spriječi nepropisni prenos podataka preko mreže. Može biti dio nekog drugog komunikacionog uređaja.