שבועות

מנהגי החג

תיקון ליל שבועות

מנהג זה מופיע כבר בזוהר ומבוסס כנראה על "הפרישה" מהמשפחה, שנדרש מכל הגברים במדבר לפני קבלת התורה. רשב"י ראה בכך מעין "קישוט" לכלה (הכלה – היא כנסת ישראל), לפני בואה אל המלך, לכן גם נתחברו הרבה פיוטים בצורת תנאים וכתובה.

בד"כ נוהגים ללמוד הכל, בכדי להדגיש את הפסוק:

"ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם" (שמות, כ"ד, י"ב)

פרפר נחמד - שבועות