Idade Media .

A Idade Media comenzou no ano...

O inicio da Idade Media.

No século III a.C. o Imperio romano etrou en crise. Os pobos xermánicos que vivían ao outero lado fixéronse co poder de moitas provincias.

No ano 476 o emperador romano foi derrotado polos pobos xermánicos e desapareceu o Imperio.

Os pobos xermánicos fundaron reinos nas antiguas provincias romanas de Europa.

 • O cristianismo: Converteuse na relixión dos novos reinos. O Papa era a máxima autoridade relixiosa entre todos os cristiáns.

O feudalismo en Europa.

Tras a conquista do Imperio, o comercio entrou e crise. No campo vivían moitos feudos que eran grandes territorios conquistados. Así comenzou a gran organización social chamada o feudalismo.

 • O rei: Era a máxima autoridade de cada reino.
 • Os nobres: Vivían nos seus feudos onde gobernaban e podían fixar impostos.
 • A Igrexa: Era tamén a propietaria das terras, que se organizaban en mosteiros.
 • Os campesiños: Traballaban as terras dos nobres e da Igrexa.

O rexurdir urbano medieval.

A patir do século XI recuperousea vida comercial en Europa. As principais feriase mercados celebráronse nas cidades.

 • Centros artesanais: Nas cidades vivían moitos traballadores que organizábanse en gremios.
 • Centros culturais e relixiosos: Nas cidades xurdiron as primeiras universidades. Tamén construíron Igrexas e catedrais.


Al Andalus.

Os arabes eran un pobo que practicaba unha relixión diferente do cristianismo o islam xurdida en Arabia no século VII. No ano 711 un exército musulmán entrou na Península Ibérica.

Este exército fíxose co control de Península conquistando este territorio que o chamaron Al Andalus. No século X Al Andalus converteuse nun califato. Un territorio independente.

 • A vida urbana. Córdoba, Granada e Sevilla eran grandes centros de comercio. Aos seus mercados ou zocos chagaban seda, especias e outros productos de Oriente.
 • O desenvolvemento da agricultura. Introducíronse innovacións como o regadío e o cultivo e productos como o arroz, azafrán ou o algodón.
 • O desenvolvemento cultural: En Al Andalus viviron grandes filósofos como Averroes ou Maimónedes.
No século XI o califato dividiuse en varios territorios chamados: Reinos de taifas.

Big image

Os reinos cristiáns.

Tras a conquista musulmá moitos cristiáns se refuxiaron no norte da Península.

O primeiro que se fundou foi o de Asturias, pouco despois no reino de León. Máis ao leste xurdiron os de Castela Navarra e Aragón.

 • O rei: Era a máxima autoridade política e militar.
 • Os nobres: Debían prestarlle axuda ao rei nas batallas.
 • A Igrexa: Tamén posuía moitas terras nas que fundaron mosteiros.
 • Os campesiños: Traballaban a terra dos nobres e da Igrexa.
Creáronse rutas comerciais como o Camiño de Santiago.

En 1.469 a raiña Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragón coñecidos máis tarde como os Reis Católicos casáronse. En 1.492 conquistaron o último reino musulmá Granada.

Big image