Warunki uczestnictwa w wydarzeniu.

Dotyczy wydarzeń w ramach projektu Generation Next.


  1. Organizatorem szkolenia jest firma ADT sp. z o.o. działającej na rzecz Aviva sp. z o.o., zwana dalej "Organizatorem”.
  2. Podczas wydarzenia prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna/filmowa wydarzenia. Uczestnik decydując się na udział w spotkaniu akceptuje ten fakt i wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez organizatora do promocji organizowanych wydarzeń.
  3. Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia fotografii/filmu z wizerunkiem Uczestnika na jego wyraźne życzenie z materiałów promocyjnych, a Uczestnik ma prawo odmówić zgody na wykorzystywanie jego wizerunku w jakiejkolwiek formie.
  4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem wydarzenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z uczestnikami w celu potwierdzenia udziału w wydarzeniu.
  6. O przyjęciu na wydarzenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie wydarzenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w wydarzeniu w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec ADT sp. z o.o. lub Aviva sp. z o.o., a także z innych powodów bez podania przyczyny.
  9. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.