Internet servisi

Sta su servisi interneta?

Servisi interneta su skup komunikacionih protokola koji se koriste na internetu i drugim sličnim mrežama. Oni su široko poznati kao TCP/IP, što je ime dva najvažnija protokola među ovim standardima. Moderno IP umrežavanje predstavlja sintezu više razvojnih struja čija evolucija je započela 1960-ih i 1970-ih, naime Internet i lokalne mreže.

Kako oni rade?

Princip rada Interneta sličan je, upravo, principu rada telefonskih sistema. Dok oni, koristeći telefonske linije prenose glas, Internet ih koristi za prenos informacija. Uz pomoć telefonske linije i modemima (uređaj koji digitalne signale iz računara pretvara u analogne, koji su pogodni za prenos putem telefonske linije. Prilikom prijema podataka, modem obavlja inverzan posao, jer iz modulisanog izdvaja digitalne signale koje prosleđuje računaru, računar poziva internet servis provajedera, nakon čega se vrši povezivanje na Internet. Konektujući se na mrežu svih mreža, računar i sam postaje deo mreže.

Popularnost Interneta ogleda se u činjenici da broj korisnika raste neverovatnom brzinom, tako da svi podaci o eventualnom broju računara i korisnika veoma brzo zastarevaju. Neki od najpopularnijih internet servisa:

Što se tiče servisa Interneta, njihov tačan broj ne može se precizno odrediti, iz prostog razloga što su neki od njih tokom razvoja mreže bili veoma popularni, a potom nestali.


Servisi Interneta se mogu svrstati u pet kategorija:

  • javne (veb, news, razgovor putem Interneta)
  • osnovne (e-mail, telnet, ftp)
  • sigurnosne (PGP, SSH, Kerberos)
  • sistemske (Ping) i
  • servise za pretraživanje (Veronica, Netfind, WAIS)