עבודה בנושא תנך

מגישה: נועם סייג

עבודה

1.פסוק 10 פרק א שמות והגדה של פסח: "הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאנו ונילחם בנו ועלה מין הארץ".

ההסבר הוא: פרעה אמר שצריך להערים על עם ישראל כי עם לא יעשה משהו הוא יתרבה ויכריז מלחמה על מיצריים .

ציטוט שני:"וישמע אלוהים את נאקתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם יצחק ויעקוב.

שמות פרק ב, פסוק כד

הפירוש: ה 'שמע את צעקתם של בנ"י וזכר שהבטיח בברית שהבטיח להיות איתם.

2. משפחתי מקריאה את עשרת המכות אבי לוקח קערה וממלא כוס יין וכשהוא מקריא כל מכה ומכה הוא שופך לתוך הקערה עד סיום הקראת המכות ולאחר מכן אנו שופכים את הקערה לתוך האסלה.

3מכת צפרדע

א.זה התקיים באגמים בנהר ונחלים

ב.שולח את משה בשנית אל פרעה בדרישה שישחרר את בנ"י אבל הפעם שולח אותו ה עם אזהרה שאם פרעה לא ישחרר אותם, ה ימלא את מצריים בצפרדעים פרעה מסרב וה מצווה על אהרון לנגוע ביאור באגמים ובנחלים במצריים והעלה את כל הצפרדעים. לאחר תגובת פרעה והחרטומים ובקשת פרעה להסרת הצפרדעים משה פנה לה וה מסיר את כל הצפרדעים. כל הצפרדעים מתו ומרוב שהיו כל כך הרבה הרבה, נערמו ונאלצו המיצרים לאסוף אותם למרות ריח מותם

ג.כן ה כן הזהיר לפני כן

ד.בנ"H לא ניפגעו מן המכה

ה.פרעה פנה אל משה וביקש שיפסיק את מכת הצפרדעים ואז הוא ישלח את בנ"י לחופשי. כשפרעה ראה את כל הצפרדעים, שינה את דעתו ולא שיחרר את בנ"י

מכת ברד

א.מכת ברד מתקיימת בכל מצריים

ב.מחרת אחרי שה מזהיר את פרעה שירד עליו ברד ירד ברד כבד מאוד. משה מייעץ לפרעה לצוות על כל עמו והחיות לברוח לביתיהם כי מה שהברד יפגע בו ימות.

ג.כן היית הזהרה לפני כן

ד.בנ"י כלל לא ניפגעו

ה.לאחר ששוב פרעה סירב לשחרר את העם משה הזהיר אותו שישלח עוד מכות וקשות יותר יותר על מיצרים וכמובן פרעה לא מתייחס לאזהרותיו.


ב.

Big image