KOmunikacioni uredjaji

Podela( MOdem , Mrezna kartica,HUB,Svic,Gareway)

HUB

Hub je centralni uređaj za povezivanje računara u zvjezdastu topologiju, i dijeli se na aktivne i pasivne hubove. Pasivni razvodnik ni na koji način ne obrađuje podatak. Aktivni razvodnik obnavlja signal (ponekad se naziva repetitor) i održava potrebnu snagu signala. Neki razvodnici također mogu preuzeti ulogu mrežnih mostova, usmjerivača ili skretnica.

Većina razvodnika je aktivna, to jest, oni obnavljaju signal i prosljeđuju signal na isti način kao i repetitor. Pošto razvodnici obično imaju od osam priključaka ponekad ih nazivaju i repetitori s više priključaka.

Ruter

Ruter ili mrežni usmerivač (engl. Router) je računarski uređaj koji služi za međusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju - rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uređaju u nizu.

Iako su najčešće ruteri posebni uređaji, oni su u suštini računari čiji su softver i hardver specijalizovani za namenu da povezuju više mreža. U malim lokalnim mrežama (LAN) ruter se obično postavlja da bude veza između same mreže i Interneta. Tako na primer ADSL ruter služi kao veza između kućne mreže i mreže Internet provajdera do koje ruter dolazi preko ADSL veze.

Ruter se postavlja kao podrazumevani izlaz sa mreže (engl. Default Gateway).

Ruter se na mrežnim dijagramima predstavlja krugom sa 4 strelice od kojih dve ulaze, a dve izlaze iz njega.

Gateway

Gateway je uređaj koji se nalazi u čvoru računarske mreže, služi za komuniciranje sa nekom drugom mrežom koja koristi drukčiji mrežni protokol. Zadatke gateway-a može izvršavati i računar. Drugi naziv za gateway je i prevodilac protokola. Posao koji izvršava gateway nije jednostavan, u principu najbitnija stvar koju radi je priključivanje na mrežu s drugom vrstom protokola, naprimjer gateway je u mogućnosti povezati TCP/IP mrežu na IPX/SPX mrežu.