חגי תשרי

מעגל השנה היהודי

ראש השנה

ראש השנה הוא חג יהודי שחל בא' וב' בחודש תשרי. ראש השנה נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וכן נחשב ליום הדין, בו נידון האדם על השנה שעברה, ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה. כמו כן, יום זה נחשב ליום הראשון בשנה לצורך מניין השנים בלוח העבריולצורך מניין שנות שמיטה ויובל. המצווה העיקרית של החג היא שמיעת תקיעה בשופר.
פרפר נחמד - ראש השנה