Newsletter/ Naujienlaiškis

23th of October, 2012

Konservatizmas/Conservatism

Ne tik į priekį, bet ir reikiama kryptimi.

Programos punktai

1.Užtikrinsime Lietuvos makroekonomikos stabilumą bei patikimumą tarptautinėse finansų rinkose.
1. We will ensure Lithuania’s macroeconomic stability and reliability in international financial markets
2.Įvesdami minimalų kiekį progresijos elementų turinčią ir išsilavinusiam, kvalifikuotam žmogui (ne proletariatui) savo esme tarnaujančią mokesčių sistemą, nepalikdami joje spragų, leidžiančių mokėti mokesčius iš esmės už mokesčių sistemos ribų, padėsime kurtis verslams bei pritrauksime užsienio kompanijų, gerai apmokančių kvalifikuotą darbą. Taip Lietuva taps šalimi, kurioje išties dirbant galima uždirbti gerai (vidutinis atlyginimas 2020 m. pasieks 3500 Lt ant popieriaus) ir tuo pat metu likti aktyviu bendruomenės nariu, kurti šeimą bei, jaučiant socialinį saugumą, auginti vaikus.

2. By creating a good business environment, ensuring stable tax politics, introducing a tax system with progressive elements that would serve for qualified and educated labour, but not for proleatriate. Also, we are going to ensure that there would be no possibility for tax evasion. This way we are going to encourage the creation of businesses and attract foreign companies, that would pay good salaries for qualified labour. Average salary in Lithuania will reach 3500 LTL by 2020. This will create a comfortable social atmosphere and allow people to stay active members of the society, to create families and to grow children.

3. Lietuva nesuks gilios Europos integracijos keliu bei, kiek tai yra LR Vyriausybės kompetencijoje, nevykdys jokios užsienio politikos, kurios vykdymas ribotų Lietuvos suverenumą.

3. Lithuania is not going to be integrated deeply into the EU. As far as it is dependant on the government, Lithuania will not take any actions in foreign politics that would limit Lithuania’s sovereignty.

4. Padarysime viską, kad Lietuva taptų skaidria, nekorumpuota valstybe. To pasieksime ugdydami piliečių sąmoningumą, viešindami informaciją apie viešuosius pirkimus, smulkią valstybės finansų būklę bei kitas sritis, neturinčias nieko bendro su valstybės paslaptimis. Kils valstybės tarnautojų atlyginimai - tam, kad galėtume į valstybės tarnybą pritraukti kuo daugiau kvalifikuotų bei kompetentingų žmonių (šiuo metu išlaidos valstybės tarnautojų atlyginimai siekia iki 3 proc. valstybės biudžeto).

4. We are going to make Lithuania a transparent and uncorrupt state. This could be insured by raising civil self-consciousness and making public purchases and detailed financial situation of the state all public. Also, we are going to raise salaries of those working in public service. This would help us attract more competent and educated public servants (as of today, only under 3 perc. of the budget is dedicated for the salaries of public servants).

5. Vykdysime moralią, krikščioniškomis vertybėmis paremtą politiką. Valstybės tarnautojų (tarp jų ir Vyriausybės bei mūsų partijos narių) gretose visiškai neliks susikompromitavusių ar kitaip save diskreditavusių, taip pat aiškiai nekompetentingų asmenų.

5. We are going to execute politics, supported my moral and Christian values. No public servants that are corrupt, totally incompetent or have discredited themselves are going to stay in office under our rule.

6. Skirsime daug dėmesio kultūrai, švietimui, žmogaus, kaip Lietuvos Respublikos piliečio, ugdymui. Švietimui skiriamos lėšos bus išnaudojamos tikslingiau, skaidriau, bus stiprinamos pradinės mokyklos, darželiai, kur, JAV mokslininkų duomenimis, vyksta kone svarbiausias asmenybės formavimosi etapas. Taip pat skatinsime politiškai neangažuotą pilietinę bei bendruomeninę veiklą.

6. We are going to pay a lot of attention to culture, education and civil upbringing. A part of budget, dedicated for education, is going to be used more effectively and in a more transparent way. We are also going to strengthen kindergartens and primary schools, where, according to US researchers, a major process of personality developement takes place. We are also going to encourage politically unaffliated civil and social initiatives.