DNEVNI CENTAR ZA DJECU ZENICE

Socio-edukativni i kreativni centar

Dnevni centar za djecu Zenice

Otvaranje "Dnevnog centra za djecu Zenice" je omogućeno od strane IN Fondacije i organizacije Kinderpostzegels iz Holandije.
Ove organizacije djeluju na području Bosne i Hercegovine već duži niz godina i njihova djelatnost je bazirana na zaštiti djece i njihovih prava.
Osnovna uloga dnevnog centra je obezbjeđivanje sigurnog prostora za djecu.
Korisnici Centra su djeca oba spola, bez ikakvih prepreka ili bilo kojeg oblika diskriminacije.
Sve vrste aktivnosti u centru djeluju preventivno u smislu pružanja podrške djeci i jačanju podizanja samopouzdanja, odabiru prihvatljivijih oblika ponašanja, poboljšanju školskog uspjeha, unapređenju njihovog položaja među vršnjacima, uključenosti i participaciji, kao i jačanju socijalne kontrole, te na taj način sam centar osigurava bolju zaštitu djece u njihovom užem i širem okruženju.
Rad u Centru organizovan je 6 dana u sedmici, pa i praznicima.
Centar radi 8 sati u zimskom periodu i 10-12 sati u ljetnom periodu.
Dužina boravka djece u centru je na dobrovoljnoj osnovi i nije vremenski ograničena.