סטטיסטיקה תאורית

עבודה בשכיחות ובשכיחות יחסית

איסוף נתונים מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

עבודת בית

1. כנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוצא שני סוגים של נתונים

2. העלה נתונים אלו לטבלת שכיחויות

3. הצג נתונים אלו באמצעות דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה