בטיחות בשכונה שלי

הליכה נכונה

מנגמנבמגנמד

הנתנתצדנתצדמצמדצתמת

המהמגצהמגצמהצ

הלגחהחדחדלח