Teadmusloome

Mis on teadmusloome?

Mis see on?

Teadmusloome - uute teadmiste loomise protsess üksi ja kogukonnas, mille tulemusel sünnib artefakt, tulemusi jagatakse teistega ja saadakse tagasisidet .


Kuidas toimib?

Teadmusloome kui pidev protsess, mil teadmus läbib neli etappi: sotsialiseerimine, eksternaliseerimine, kombineerimine, internaliseerimine (SECI) .Sotsialiseerumine

Õpetaja kannab oma siseteadmuse üle kaaslasele või kolleegile. Eesmärk on õpetaja osalemine kogukonna töös ning kogukonna panustamine teadmusloome protsessi


Eksternaliseerimine

Sotsialiseerumise faasis loodud siseteadmus muutub kogukonna liikmetele ilmutatud teadmuseks. kogukonna liikmed avalikustavad oma teadmust (nt loodud tunnikavasid või reflektsioonid)


Kombineerimine

Kogukonna liikmed töötavad üheskoos ilmutatud teadmusega, seda sünteesides, süstematiseerides, parandades, muutes. Nt võivad kogukonna liikmed koos välja töötada õppematerjale, teha parandusi õpetaja kutsestandardisse või muutes õppekava


Internaliseerimine

Individuaalne planeerimise ja õppimise protsess, kus kogukonna liige võtab kogukonna ilmutatud teadmuse ja muudab selle tagasi sisendteadmiseks


Kasutatud allikasÕppimise ja teadmusloome mudel õpetaja professionaalses arengus.

Kairit Tammets

(http://www.e-ope.ee/images/50001286/tammets.pdf)