Miền Tây Nam

February 2016

THÔNG BÁO SA MẠC HUẤN LUYỆN

Greetings Miền Tây Nam!

A friendly reminder that our deadlines are fast approaching. If you are eligible and would like to register for our April camps, please click on the appropriate link below. We look forward to seeing you!

Sa Mạc Giôsuê II – HLHT CẤP I

1. Ðịa Điểm và Thời Gian:

Phoenix, Arizona, 7:00pm thứ năm ngày 21/04/2016 đến 5:00pm Chúa Nhật ngày 24/04/2016

2. Ðiều kiện:

Ðủ 18 tuổi. Hiện đang còn sinh hoạt. Có sự chấp thuận của cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành liên hệ

3. Lệ phí:

$65.00 (đóng kèm theo Giấy Chứng Nhận)

4. Thời hạn:

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 2 năm 2016

Sa Mạc Lửa Thiêng 45 – HLHT Cấp II Ngành Ấu Nhi

Sa Mạc lửa thiêng 45 – HLHT CẤP Ii ngành ấu nhi

1. Ðịa Điểm và Thời Gian:

Phoenix, Arizona, 7:00pm thứ năm ngày 21/04/2016 đến 5:00pm Chúa Nhật ngày 24/04/2016

2. Ðiều kiện:

Ðủ 19 tuổi. Đã là Huynh Trưởng Cấp I và hiện đang còn sinh hoạt. Có sự chấp thuận của cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành liên hệ

3. Lệ phí:

$65.00 (đóng kèm theo Giấy Chứng Nhận)/

4. Thời hạn:

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 2 năm 2016

Sa Mạc Samaritanô 58 – Huấn Luyện Trợ Tá

1. Ðịa Điểm và Thời Gian:

Phoenix, Arizona, 7:00pm thứ sáu ngày 22/04/2016 đến 5:00pm Chúa Nhật ngày 24/04/2016

2. Ðiều kiện:

Ðủ 30 tuổi. Có sự chấp thuận của cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành liên hệ

3. Lệ phí:

$65.00 (đóng kèm theo Giấy Chứng Nhận)

4. Thời hạn:

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 2 năm 2016

Sa Mạc lửa thiêng 46 – HLHT Cấp II Ngành Thiếu Nhi

1. Ðịa Điểm và Thời Gian:

San Diego, California, 7:00pm thứ năm ngày 21/07/2016 đến 5:00pm Chúa Nhật ngày 24/07/2016

2. Ðiều kiện:

Ðủ 19 tuổi. Đã là Huynh Trưởng Cấp I và hiện đang còn sinh hoạt. Có sự chấp thuận của cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành liên hệ

3. Lệ phí:

$65.00 (đóng kèm theo Giấy Chứng Nhận)

4. Thời hạn:

Hạn chót ghi danh là ngày 1 tháng 5 năm 2016

Big image
Have questions about VDH6 program, registration, facility, fundraising, and competitions? Get your questions answered on Sunday, January 31st at 7PM PST. Please click here for Call-In Details.
Big image

Get in the Know!

Got questions? Suggestions? Perhaps a few kinds words you care to share? Click here to send them our way! We look forward to hearing from you!