עבודה בתנ''ך

מגישות: רום אשכנזי ואמלי רובן

1.

ציטוטים:


* "ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות".

הסבר- אלוהים נתן למשה את המטה ככלי לעשות בו את האותות, משום שמשה חשש שהמצריים לא יאמינו לו.


*"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצריים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוהים מן העבודה " ( שמות ב' / כ"ג)

הסבר- בני ישראל עבדו בפרך במצריים עד שלא יכלו לסבול עוד את העבודה הקשה וצעקו לאלוהים עד ששמע את צעקתם.

2.

בבכל פעם שקוראים את עשר המכות הסבא שופך טיפות של יין לקערה, לא מסתכלים על זה ואחת הבנות הולכת לשפוך הכל מחוץ לבית.
Big image

המשך 3.

מכת ברד:

א. המכה מופיעה בתנך בפרק שמות ט פסוקים יח-לד.

ב. מכת הברד הייתה המכה השביעית, הברד לא היה ברד רגיל אלא כל גרגיר היה עצום ובתוכו הייתה אש.

הברד הרג כל בן אדם ובהמה שהיו בחוץ (בשדה) ולא בביתם, הברד הרס את כל הגידולים החקלאיים של מצריים.

ג. הייתה התראה. "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו במצריים".

ד. בני ישראל לא נפגעו כלל ממכת הברד.

ה. פרעה מיהר לקרוא למשה ואהרון, אך ברגע שהפסיק הברד הוא הוסיף לחטוא והקשה את ליבו ולא שחרר את בני ישראל.

ו. מסקנותינו ממכת הברד: שאף על פי שאלוהים הראה את כוחו הרב והכה במצריים מכות קשות, פרעה היה עקשן ולא למד לקח ובכל פעם מחדש חזר בו מהבטחותיו ולא שילח את בני ישראל, אחרי מכה כזו היינו מצפים לראות שתגיע עוד מכה קשה אפילו יותר.
מכת חושך:

א. המכה מופיעה בתנך בפרק שמות י פסוקים כא- כט.

ב. מכת החושך הייתה המכה התשיעית, במכת החושך החושך נהיה סמיך יותר ויותר עד שהמצרים לא יכלו בכלל לראות שום דבר, אפילו אין אור כוכבים בלילה ואין אור שמש ביום.

ג. פרעה לא קיבל התראה על מכת החושך.

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכה.

ה. פרעה קרא למשה ואהרון ורצה לשחרר את העם אך לא את הצאן והבקר, משה לא הסכים, פרעה התרגז ואיים על משה שלא יחזור לראות עוד את פניו אחרת הוא ימות.

ו. מסקנותינו ממכת החושך: פרעה היה "עיוור" ולא ראה את המציאות כמו שצריך ולא הבין אילו מכות קשות עומדות לבוא עליו אם לא ישחרר את עם ישראל.