Kāne leader of the Gods

O'O and its Supernatural Powers

PO'ALUA

On Tuesday we went to Papahana Kuaola. To enter the land we had to oli ourselves in. After, we all got the opportunity to make our very own o'o. We asked the Aina for permission to take things we needed to make an o'o. Then we cleaned our o'o in the kahawai and in the process of making the o'o it took a lot of patience.

How can we use the concepts of Kane/Kanaloa to bring Pono to our community?

We can use the concepts of Kane/Kanaloa to bring pono to our community by teaching others all we learned about the o'o and volunteering at Papahana Kuaola.

Ka Wai a Kāne

He ui, he nīnau, e ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i ka hikina a ka lā puka i Haʻehaʻe;
Aia i laila ka wai a Kāne.

E ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i kaulana a ka lā,
I ka pae ʻōpua i ke kai,
Ea mai ana ma Nihoa,
Ma ka mole mai o Lehua;
Aia i laila ka wai a Kāne.

E ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i ke kuahiwi,
I ke kualono,
I ke awāwa,
I ke kahawai;
Aia i laila ka wai a Kāne.

E ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i kai, i ka moana,
I ke kualau, i ke ānuenue,
I ka pūnohu, i ka ua koko, i ke ao lewalewa;
Aia i laila ka wai a Kāne.

E ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i luna ka wai a Kāne,
I ke ao uli, i ke ao ʻeleʻele,
I ke ao panopano, i ke ao pōpolohua mea a Kāne lā ē;
Aia i laila ka wai a Kāne.

E ui aku ana au iā ʻoe: Aia i hea ka wai a Kāne?
Aia i lalo, i ka honua, i ka wai hū,
I ka wai kau a Kāne me Kanaloa,
He wai puna, he wai e inu, he wai e mana, he wai e ola.
E ola nō ā!

Life In These Islands

Group Members

Haylee, Jade, Ka'au