עשה תורתך קבע ואומנתך עראי

How Can We Do It?

Monday, Nov. 24th, 9pm

Glueck 519

V'hagisa Bo

We're a weekly chabura for professionals. Men are invited each Tuesday for a shiur on מסכת כתובות.