תעודת זהות לישוב-קבוצה 3

שמות חברי הקבוצה-

שלושה נימוקים לבחירה בישוב זה:

1.

2.

3.

פרטי התקשרות עם הישוב

מה למדתי בעקבות חקר הישוב שבחרתי?

מה למדתי על הישובים האחרים שחקרו חברי לכיתה?