AYRIMCILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEĞİ

Yurt dışındaki dernekler STK Hibelerinden yararlanalım!

Big image
Big image

90 kabul edilmiş hibe projesi deneyimi ile...

GELİN PROJELENDİRELİM!

Big image

AYRIMCILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI'nın amacı;

Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı’nın amacı; vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:


· Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar

· Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

· Kuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında yürütülecek izleme faaliyetleri

· Uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ilgili alanlarda ortak çalışmalar

· Ayrımcılığa dair verilerin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar

· Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

Neden birlikte proje geliştirmiyoruz?

Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 200.000,00 TL’dir


2.1. Eş Finansman Oranı

Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %10’udur.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

a) Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

b) Üniversiteler

c) Uluslararası Kuruluşlar

d) Düşünce Kuruluşları

e) Araştırma Merkezleri

başvuru yapabilirler.


Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

a) Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

b) Üniversiteler

c) Uluslararası Kuruluşlar

d) Düşünce Kuruluşları

e) Araştırma Merkezleri

f) Kamu Kurumları

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’e yönelik olarak


· Farkındalığı artırma çalışmaları,

· Bilgilendirme toplantısı,

· STK ve destek merkezleri gibi kuruluşların alt yapı ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesi,

· Konferans, anket, rapor vb. çalışmalar

içermesi beklenmektedir. Sayılan faaliyetler örnek amaçlı olup öncelik başlıklarına uygun olarak farklı faaliyetlerde önerilebilir.

Proje Süresİ ve Proje Uygulama Yeri

Proje Süresi

Proje uygulama süresi en fazla 12 aydır.


Proje Uygulama Yeri

Proje faaliyetleri ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te gerçekleştirilir. Projenin hedef ve içeriğine bağlı olarak kimi faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi de önerilebilir.

Big image

Proje uygulama süresi en fazla 12 aydır.

Destekten Karşılanabilecek Uygun Maliyetler

Uygun maliyetler, projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Başkanlık tarafından sağlanacak destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınır. Bütçede öngörülen rakamların uygulama sırasında aşılmaması gerektiğinden, bütçenin gerçekçi maliyetleri içermesi önemlidir. Sunulacak bütçe gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler başvuru sistemi içinde yer alan proje bütçesi bölümünde belirtilmelidir. Bütçe hazırlığında tüm kalemler kendi alt kalemlerine ayrılmalı ve her bir alt kalem için birimin niteliği ve adedi mutlaka belirtilmelidir.

Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan proje sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

1. İnsan Kaynakları: Proje kapsamında, projenin idaresi ve uygulanması için gerekli olan hizmet alımları yapılabilir. Bu kapsamda ödenecek ücretler, piyasa koşullarında oluşmuş BRÜT ücretlerden ve proje sahibinin ve ortaklarının benzer faaliyetlerde ödediği standart miktarlardan yüksek olmamalıdır. Projeler için en fazla 1 yürütücü ve 1 proje asistanı görevlendirilmesi mümkündür. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan, ancak proje vb. farklı alanlarda görev almaları çalıştıkları kurum mevzuatı ile düzenlenen kişilerin projede görev almaları durumunda çalıştıkları kurumun bu konuyla ilgili kendi mevzuatlarına uygun hareket etmesi beklenmektedir.


A. Proje Yürütücüsü: Proje başlangıcından bitişine kadar, tüm süreçlerin sorumluluğunu üstlenecek ve usulüne uygun şekilde yönetimini sağlayacak kişidir.

B. Proje Asistanı: Proje yürütücüsüne faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve raporlamalarda yardımcı olacaktır.

C. Teknik Personel: İdari personelin yanı sıra proje faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan araştırmacı, pedagog vb. teknik personelin hizmet alımı da uygun maliyet kabul edilir. Bu maliyet, gerçek kişilerden ya da diğer taşeron maliyetleri kapsamında yapılacak hizmet alımı yoluyla karşılanabilir.


Projenin yürütülmesi için idari sorumluluk alacak proje yürütücüsü vb. personelin başvuru sahibi ya da ortağı kuruluşun insan kaynağından ayni katkı olarak, gönüllülük esasına göre karşılanması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

2. Yolculuk ve gündelik giderleri,

3. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve bununla ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

4. Sarf malzemesi maliyetleri,

5. Yerel ofis maliyetleri,

6. Diğer hizmet alımları (basım, organizasyon, çeviri vb.),

7. Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

8. Görünürlük maliyetleri (proje için kullanılacak tüm tanıtım ve promosyon malzemeleri, kayıt, video çekimi vb.)

9. İdari maliyetler (Öngörülmeyen giderler): Başka bir bütçe kalemi altında yazılamayan ve/veya görünmeyen giderleri karşılamak üzere belirlenmiş olan götürü tutardır.

Başvuru Dönemi

· İlk dönem başvurular: 15/03/2015 - 15/05/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

· İkinci dönem başvurular: 15/05/2015 - 15/07/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar

· Üçüncü dönem başvurular: 15/08/2015 - 15/011/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Big image