* Orit Ziv * אורית זיו

רכזת תקשוב בפסג"ה חיפה, מדריכה ארצית לפדגוגיה דיגילית

ים המלח - משימה אוריינית

הפקוח על הוראת העברית ערך השנה פיילוט להוראת יחידות דיגיטליות באמצעות ה- google classroom. בעקבות הניסיון המוצלח הוחלט לאפשר למורים המעוניינים בכך הצטרפות לתהליך. המורים שהצהירו על כוונתם להצטרף לתהליך יקבלו הדרכה ממני. מורים רבים כבר הצהירו על כוונתם להצטרף.

מיזם הכתיבה הדיגיטלי

מיזם "הבעה והערכתה באמצעות תיק עבודות" הוא חלופה לחלק מבחינת הבגרות בעברית: לשון הבנה והבעה. התלמידים הלומדים במסגרת המיזם אינם נבחנים בחלק ההבנה וההבעה בבחינה החיצונית, וציוניהם בחלק זה ניתנים על ידי מוריהם לעברית על סמך תיק העבודות שהם כותבים במהלך שנת הלימודים.

החל משנת תשע"ד ניתן לקיים את התלקיט באופן דיגיטלי. במסגרת תפקידי כמדריכה ארצית לפדגוגיה דיגיטלית בעברית יצרתי סביבת למידה שהיא שילוב של כלי גוגל . המידע, ההוראות והקישורים נמצאים באתר של כל כיתה. תהליך הכתיבה מתקיים במסמכי google docs. יצרתי באתר הכיתתי ניהול למידה המאפשר למורה לגשת לכל מסמך בקלות. בהוראת הכתיבה המשוב הוא כלי חשוב ביותר, גם בידי התלמידים ולא רק המורה כשהערכת העמיתים היא חלק חשוב בלמידה.

בשל חיסיון פעילויות התלמידים לא ניתן לצרף קישור לאתרי הכיתות.

אתרים ייעודיים לנושא