Unit 2 ข้อมูลและสารสนเทศ

สรุปทบทวน

ข้อมูล

ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะ สถานะหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปลความหมาย หรือประมวลผลด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ตัวโน้ต หรือ เสียง


ข้อมูล แบ่งตามแหล่งที่มาได้ 2 ชนิด ดังนี้
Big image

ข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการแทนข้อมูล มี 2 ชนิด

1. ข้อมูลชนิดจำนวน สามารถนำไปคำนวณได้ ทั้งจำนวนเต็ม และ ทศนิยม


2. ข้อมูลชนิดอักขระ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ แต่สามารถนำไปเรียงลำดับได้

Big image

ตัวอย่างข้อมูลตามรูปแบบการแทนข้อมูล

Big image

ตัวอย่างข้อมูลตามแหล่งที่มา

Big image

ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ

Big image

การประมวลผลข้อมูล

•การประมวลผล คือ การกระทำต่างๆ กับข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคำนวณ การค้นคืน การรวมข้อมูล เป็นต้น

•สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วBig image

การเก็บรักษาข้อมูล

เพื่อเก็บรักษาข้อมูลได้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

Big image

สารสนเทศ

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลได้เป็นสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ที่สนใจ มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้


การจัดการสารสนเทศ

Big image

ตัวอย่างการจัดการสารสนเทศ

Big image
Big image
Big image

ตัวอย่างสารสนเทศระดับบุคคล

Big image
Big image

ตัวอย่างสารสนเทศระดับกลุ่ม

Big image
Big image

ตัวอย่างสารสนเทศระดับองค์กร

Big image